Постанова Уряду РФ від 28.03.2000 N268: Про діяльність органів та організацій іноземних держав з усиновлення (удочеріння) дітей на території Російської Федерації і контроль за її здійсненням.

Відповідно до Сімейного кодексу Російської Федерації Уряд Російської Федерації постановляє:

 1. Затвердити Положення про діяльність органів і організацій іноземних держав з усиновлення (удочеріння) дітей на території Російської Федерації і контроль за її здійсненням.
 2. Покласти на Міністерство освіти Російської Федерації контроль за виконанням умов акредитації представництвами органів і організацій іноземних держав при здійсненні діяльності в області усиновлення (удочеріння) дітей на території Російської Федерації.
 3. Міністерству закордонних справ Російської Федерації, Міністерству внутрішніх справ Російської Федерації, Міністерству юстиції Російської Федерації, Міністерству охорони здоров'я Російської Федерації і Міністерству праці та соціального розвитку Російської Федерації в межах своєї компетенції сприяти Міністерству освіти Російської Федерації в проведенні акредитації представництв органів і організацій іноземних держав з усиновлення (удочеріння) дітей на території Російської Федерації .
 4. Надати Міністерству освіти Російської Федерації право давати необхідні роз'яснення щодо застосування Положення про діяльність органів і організацій іноземних держав з усиновлення (удочеріння) дітей на території Російської Федерації і контроль за її здійсненням, затвердженого цією Постановою.

Голова Уряду
Російської Федерації
В. ПУТІН

Затверджено
Постановою Уряду
Російської Федерації
від 28 березня 2000 N268

Положення про діяльність органів і організацій іноземних держав з усиновлення (удочеріння) дітей на території російської федерації та контроль за її здійсненням

 1. Це Положення регулює діяльність спеціально уповноважених іноземними державами органів і організацій з усиновлення (удочеріння) дітей (далі іменуються - іноземні організації), яка здійснюється на території Російської Федерації через їх представництва.
 2. Дозвіл на відкриття представництва іноземної організації (далі - акредитація) видається некомерційним іноземним організаціям, які здійснюють діяльність щодо усиновлення (удочеріння) дітей (далі - усиновлення) на території своєї держави не менше п'яти років на момент подачі заяви про акредитацію.
  Вимога про термін діяльності не поширюється на державні органи іноземних держав.
 3. Іноземна організація, яка бажає відкрити представництво на території Російської Федерації, подає до Міністерства освіти Російської Федерації заяву з додатком наступних документів:
  • копія установчих документів , відомості про її неприбутковий статус, організаційну структуру, персонал;
  • копія ліцензії (або іншого документа), видана компетентним органом держави місцезнаходження іноземної організації, що підтверджує повноваження іноземної організації щодо здійснення діяльності з усиновлення дітей;
  • рекомендаційний лист компетентного органу держави , що видав ліцензію або здійснює контроль за діяльністю іноземної організації, про можливість здійснення діяльності з усиновлення дітей на території Російської Федерації;
  • перелік послуг, що надаються іноземною організацією кандидатам в усиновлювачі;
  • зобов'язання щодо здійснення контролю за умовами життя і виховання усиновлених дітей і поданням відповідних звітів та інформації у встановленому порядку, а також по здійсненню контролю за постановкою на облік у консульській установі України усиновленої дитини після приїзду усиновителів в державу свого проживання;
  • відомості про главу представництва іноземної організації і його персоналі на території Російської Федерації (паспортні дані, відомості про освіту та трудової діяльності, адреса і телефон).

  Документи, перелічені в підпунктах 2 і 3 цього пункту, дійсні протягом 6 місяців з дня їх видачі.

  Всі представлені документи повинні бути легалізовані в установленому порядку, якщо інше не передбачено законодавством Російської Федерації або міжнародним договором Російської Федерації, переведені на російську мову, і їх переклад має бути завірений в установленому порядку.

  Міністерство освіти Російської Федерації право додатково запитувати справжні екземпляри установчих документів іноземних організацій, інформацію іноземних організацій та компетентних органів держави про діяльність цих організацій, а також законодавчі акти у сфері захисту прав та інтересів дітей держави місцезнаходження іноземних організацій.

 4. Питання про акредитацію представництва іноземної організації (відмову в акредитації, дострокове її припинення або продовження її терміну) розглядається Міністерством освіти Російської Федерації протягом 3 місяців з дати подання до Міністерства документів, зазначених у пункті 3 цього Положення.
 5. Рішення про акредитацію представництва іноземної організації ( відмову в акредитації, її дострокове припинення або продовження її терміну) приймає Міністерство освіти Російської Федерації за узгодженням з Міністерством закордонних справ Російської Федерації, Міністерством внутрішніх справ Російської Федерації, Міністерством юстиції Російської Федерації, Міністерством охорони здоров'я Російської Федерації і Міністерством праці та соціального розвитку Російської Федерації.

  Зазначені федеральні органи виконавчої влади проводять перевірку діяльності іноземних організацій в межах своєї компетенції і представляють до Міністерства освіти Російської Федерації висновки про можливість акредитації представництв іноземних організацій.

 6. Підставами для відмови в акредитації представництва іноземної організації, продовження її строку або дострокове її припинення є:
  • невідповідність поданих документів встановленим законодавством Російської Федерації вимогам;
  • подання недостовірних відомостей про свою діяльність;
  • наявність негативної інформації про діяльність іноземних організацій або їх представництв, що надійшла від компетентних органів іноземної держави, органів виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації або органів опіки та піклування;
  • негативні висновки федеральних органів виконавчої влади, зазначених у пункті 5 цього Положення;
  • відсутність у законодавчих актах держави місцезнаходження іноземної організації норм щодо визнання актів встановлення усиновлення, виробленого в Російській Федерації, а також наявності інших норм, що обмежують права та законні інтереси усиновлених дітей на території цієї держави;
  • несприятлива соціально - економічна, політична, екологічна ситуації, здійснення військових дій у державі місцезнаходження іноземної організації, серйозно ускладнюють прийняття заходів щодо захист громадян Російської Федерації і надання їм заступництва з боку Російської Федерації;
  • порушення персоналом представництва іноземних організацій законодавства Російської Федерації в області усиновлення дітей;
  • порушення іноземними організаціями своїх зобов'язань щодо здійснення контролю за умовами життя і виховання усиновлених дітей та подання в встановленому порядку відповідних звітів та інформації, а також по здійсненню контролю за постановкою на облік у консульській установі України в установленому порядку усиновленої дитини;
  • ліквідація іноземної організації. 7. Рішення про акредитацію представництва іноземної організації (відмову в акредитації, дострокове її припинення або продовження її терміну) видається Міністерством освіти Російської Федерації протягом 10 робочих днів з дня його прийняття.
 8. Представництва іноземних організацій акредитуються строком на 1 рік.

  Для продовження терміну акредитації іноземні організації подають заяву до Міністерства освіти Російської Федерації не пізніше ніж за 30 днів до закінчення терміну акредитації.

  До заяви додаються документи, перелік яких визначається Міністерством освіти Російської Федерації за узгодженням з Міністерством закордонних справ Російської Федерації, Міністерством внутрішніх справ Російської Федерації та Міністерством юстиції Російської Федерації.

 9. Іноземна організація, що отримала рішення про відмову в акредитації (дострокове її припинення або продовження її терміну), має право звернутися до Міністерства освіти Російської Федерації для повторного розгляду питання про акредитацію її представництва .
 10. Представництво іноземної організації в Російській Федерації вважається відкритим з дня видачі Міністерством освіти Російської Федерації рішення про акредитацію.
 11. На підставі рішення про акредитацію представництво іноземної організації в місячний термін звертається до Державної реєстраційну палату при Міністерстві юстиції Російської Федерації, яка в місячний термін вносить його до зведеного державного реєстру акредитованих на території Російської Федерації представництв іноземних компаній і видає відповідне свідоцтво.

  Зазначене свідоцтво видається до Міністерства освіти Російської Федерації та до органу виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації, на який покладено робота зі сприяння у влаштуванні дітей на виховання в сім'ї (далі - відповідний орган виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації), на території якого буде здійснюватися діяльність з усиновлення дітей.

  Представництво іноземної організації в місячний термін інформує в письмовій формі Міністерство освіти Російської Федерації про початок провадження діяльності з усиновлення дітей на території конкретного суб'єкта Російської Федерації.
 12. Співробітниками представництв іноземних організацій не можуть бути працівники виховних, освітніх, лікувальних установ, закладів соціального захисту населення та інших аналогічних установ для дітей - сиріт та дітей , які залишилися без піклування батьків, посадові особи та працівники органів і організацій Російської Федерації, які здійснюють роботу з усиновлення дітей, а також їх дружини і близькі родичі подружжя (батьки, діти, дідусі, бабусі, онуки, брати і сестри).
 13. Представництва іноземних організацій: представляють у встановленому порядку до відповідного органу виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації або Міністерство освіти Російської Федерації документи кандидатів в усиновлювачі, які проживають на території держави місцезнаходження іноземної організації, для підбору дитини на усиновлення, а також до суду для встановлення усиновлення ; отримують направлення для кандидатів в усиновлювачі на підбір дитини в установленому порядку; організовують приймання та розміщення кандидатів в усиновлювачі, надають необхідну допомогу в оформленні усиновлення, а також здійснюють іншу діяльність з представництва інтересів кандидатів в усиновлювачі на території Російської Федерації, дозволену законодавством Російської Федерації.
 14. Представництва іноземних організацій зобов'язані в тижневий термін повідомляти до Міністерства освіти Російської Федерації відомості про зміну місцезнаходження, телефону, персонального складу та про інші зміни (відкликання ліцензії, реорганізації або ліквідації іноземної організації), що впливають на здійснення діяльності з усиновлення дітей на території Російської Федерації.
 15. Представництва іноземних організацій направляють до відповідного органу виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації звіти про умови життя і виховання дітей у сім'ях усиновителів, підготовлені компетентним органом держави, на території якого проживає усиновлена ??дитина.

  У перший рік після усиновлення звіти представляються після закінчення 6 місяців з дня набрання законної сили рішенням суду про встановлення усиновлення та після закінчення 6 місяців після подання першого звіту; в другій і третій роки - один раз на рік. Подання звітів після закінчення 3 років після встановлення усиновлення і до повноліття дитини здійснюється за рішенням відповідного органу виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації в залежності від конкретної ситуації, що складається в сім'ї усиновлювачів.

  Подані звіти повинні бути легалізовані, якщо інше не передбачено законодавством Російської Федерації чи міжнародними договорами Російської Федерації, переведені на російську мову, і переклад має бути завірений в установленому порядку.

 16. Представництва іноземних організацій направляють до Міністерства освіти Російської Федерації: щорічний звіт про свою діяльність з усиновлення дітей на території Російської Федерації за формою, що затверджується Міністерством освіти Російської Федерації; інформацію про неможливість адаптації усиновленої дитини в сім'ї усиновлювачів; за запитом Міністерства освіти Російської Федерації іншу інформацію, пов'язану з діяльністю з усиновлення дітей.
 17. Відповідний орган виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації щорічно направляє в Міністерство освіти Російської Федерації інформацію про роботу представництв іноземних організацій, що знаходяться на його території і здійснюють діяльність з усиновлення дітей.