Федеральний закон
Про державний банк даних про дітей, які залишилися без піклування батьків (частина 1).

Прийнятий Державною Думою 15 березня 2001
Схвалений Радою Федерації 4 квітня 2001

Цей Закон встановлює порядок формування та використання державного банку даних про дітей, які залишилися без піклування батьків.

Глава I. Загальні положення

Стаття 1. Основні поняття, що використовуються в цьому законі

У цьому Законі використовуються такі основні поняття:

 • державний банк даних про дітей, які залишилися без піклування батьків (далі - державний банк даних про дітей), - сукупність інформаційних ресурсів, сформованих на рівні суб'єктів Російської Федерації (регіональний банк даних про дітей) і на федеральному рівні (федеральний банк даних про дітей), а також інформаційні технології, що реалізують процеси збору, обробки, накопичення, зберігання, пошуку та надання громадянам, які бажають взяти дітей на виховання у свої сім'ї, документованої інформації про дітей, які залишилися без піклування батьків і підлягають влаштуванню на виховання в сім'ї відповідно до законодавства Російської Федерації;
 • регіональний банк даних про дітей - частина державного банку даних про дітей, що містить документовану інформацію про дітей, які залишилися без піклування батьків, що проживають на території одного із суб'єктів Російської Федерації і не влаштованих органами опіки та піклування на виховання в сім'ї за місцем фактичного знаходження таких дітей, а також документовану інформацію про громадян, які бажають взяти дітей на виховання у свої сім'ї й звернулися за відповідною інформацією до регіонального оператора державного банку даних про дітей;
 • федеральний банк даних про дітей - частина державного банку даних про дітей, що включає в себе сукупність регіональних банків даних про дітей, а також документовану інформацію про громадян, які бажають взяти дітей на виховання у свої сім'ї й звернулися за відповідною інформацією до федерального оператору державного банку даних про дітей;
 • федеральний оператор державного банку даних про дітей (далі - федеральний оператор) - федеральний орган виконавчої влади, який визначається Урядом Російської Федерації відповідно до статті 122 Сімейного кодексу Російської Федерації;
 • регіональний оператор державного банку даних про дітей (далі - регіональний оператор) - орган виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації, який в випадках, встановлених статтею 122 Сімейного кодексу Російської Федерації, організовує влаштування дітей, які залишилися без піклування батьків, на виховання в сім'ї;
 • громадяни, які бажають взяти дітей на виховання у свої сім'ї , - громадяни Російської Федерації, які постійно проживають на території Російської Федерації які бажають усиновити (удочерити) дітей, які залишилися без піклування батьків, прийняти їх під опіку (піклування) або до прийомних родин, а також громадяни Російської Федерації, які постійно проживають за межами Російської Федерації, іноземні громадяни та особи без громадянства, які бажають усиновити (удочерити) дітей, які залишилися без піклування батьків, за наявності підстав, встановлених законодавством Російської Федерації.

Стаття 2. Законодавство про державний банк даних про дітей

Законодавство про державний банк даних про дітей грунтується на положеннях Конституції Російської Федерації, Сімейного кодексу Російської Федерації, федеральних законів у галузі інформації, інформатизації та захисту інформації і складається з цього Закону та інших нормативних правових актів Російської Федерації, а також законів та інших нормативних правових актів суб'єктів Російської Федерації.

Стаття 3. Цілі формування та використання державного банку даних про дітей

Цілями формування та використання державного банку даних про дітей є:

 • здійснення обліку дітей, які залишилися без піклування батьків;
 • надання сприяння у влаштуванні дітей, які залишилися без піклування батьків, на виховання в сім'ї громадян України, котрі постійно проживають на території Російської Федерації ;
 • створення умов для реалізації права громадян, які бажають взяти дітей на виховання у свої сім'ї, на отримання повної і достовірної інформації про дітей, які залишилися без піклування батьків.

Стаття 4. Обов'язкові вимоги до формування і використання державного банку даних про дітей

1. Обов'язковими вимогами до формування і використання державного банку даних про дітей є:

 • стандартизація документованої інформації про дітей, які залишилися без піклування батьків, та громадян, які бажають взяти дітей на виховання у свої сім'ї, і її програмно - технічного забезпечення (у тому числі уніфікація процесів введення, обробки, зберігання, відновлення, дублювання і надання зазначеної інформації) з метою створення єдиної комунікаційної середовища регіональних банків даних про дітей і федерального банку даних про дітей;
 • використання інформації про дітей, які залишилися без піклування батьків, та громадян, які бажають взяти дітей на виховання у свої сім'ї, виключно для цілей формування та використання державного банку даних про дітей;
 • повнота і достовірність документованої інформації про дітей, які залишилися без піклування батьків, та громадян, які бажають взяти дітей на виховання у свої сім'ї;
 • захист документованої інформації від витоку, розкрадання, втрати, підробки, спотворення і несанкціонованого доступу до неї.

2. Державний банк даних про дітей формується як інформаційні ресурси, що знаходяться у спільному віданні Російської Федерації і суб'єктів Російської Федерації.

3. Державна реєстрація банку даних про дітей здійснюється федеральним органом виконавчої влади в галузі зв'язку та інформатизації.

4. Інформаційні технології, які призначені для обробки державного банку даних про дітей, підлягають обов'язковій сертифікації в системі сертифікації федерального органу виконавчої влади у галузі зв'язку та інформатизації.

Глава II. Формування Державного банку даних про дітей

Стаття 5. Обов'язкове надання відомостей для формування державного банку даних про дітей

1. Для формування регіонального банку даних про дітей органи опіки та піклування зобов'язані надавати регіональному оператору відомості про кожну дитину, що залишилася без піклування батьків і не влаштованому на виховання в сім'ю за місцем його фактичного перебування у строк, встановлений статтею 122 Сімейного кодексу Російської Федерації.

2. Для формування федерального банку даних про дітей регіональні оператори зобов'язані надавати федеральному оператору відомості про дітей, які залишилися без піклування батьків, якщо у строк, встановлений статтею 122 Сімейного кодексу Російської Федерації, їм не вдалося організувати влаштування таких дітей на виховання в сім'ї громадян України, котрі постійно проживають на території Російської Федерації.

3. Органи, зазначені в пунктах 1 і 2 цієї статті, надають в обов'язковому порядку відомості про дітей, які залишилися без піклування батьків, для формування державного банку даних про дітей, не втрачають свої права на використання таких відомостей.

Надання відомостей про дітей, які залишилися без піклування батьків, регіональним операторам або федеральному оператору не звільняє органи опіки та піклування, органи виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації від обов'язку по влаштуванню або організації пристрою таких дітей на виховання в сім'ї громадян України, котрі постійно проживають на території Російської Федерації.

4. Громадянин, який бажає прийняти дитину на виховання у свою сім'ю, сам надає відомості про себе регіональному оператору або федеральному оператору.

Стаття 6. Документована інформація про дітей, які залишилися без піклування батьків

1. Документована інформація про дітей, які залишилися без піклування батьків (анкета дитини, що залишився без піклування батьків (далі - анкета дитини), створюється з метою, встановлених статтею 3 цього Закону.


2. До анкети дитини включається наступна інформація :

 • прізвище, ім'я, по батькові, стать, дата і місце народження, громадянство, місце проживання або місце знаходження дитини, що залишився без піклування батьків;
 • прикмети дитини, що залишився без піклування батьків (зріст, вага, колір очей, волосся та інші прикмети);
 • стан здоров'я дитини, що залишився без піклування батьків, її фізичний і розумовий розвиток;
 • особливості характеру дитини, що залишився без піклування батьків (товариський, замкнений і інші особливості);
 • етнічне походження дитини, що залишився без піклування батьків;
 • причини відсутності батьківського піклування над дитиною;
 • прізвища, імена, по батькові, дати народження, громадянство, належність до певної релігії і культурі (при можливості зазначення такої інформації), стан здоров'я (за наявності документального підтвердження такої інформації), місце проживання і (або) місце перебування батьків якого єдиного родича, який залишився без піклування батьків;
 • прізвища, імена, по батькові, стать, дати народження, стан здоров'я (за наявності документального підтвердження такої інформації), місце проживання та (або) місце знаходження неповнолітніх братів і сестер дитини, що залишився без піклування батьків;
 • прізвища, імена, по батькові, дати народження, місце проживання та (або) місце перебування інших відомих органам опіки та піклування повнолітніх родичів дитини, що залишився без піклування батьків, реквізити документів, що підтверджують відмову зазначених родичів прийняти таку дитину на виховання у свої сім'ї;
 • можливі форми влаштування дитини, що залишився без піклування батьків, на виховання в сім'ю;
 • інформація про заходи, вжиті органами опіки та піклування, регіональним оператором і федеральним оператором відповідно по влаштуванню і наданню сприяння в влаштування дитини, що залишився без піклування батьків, на виховання в сім'ю громадян України, котрі постійно проживають на території Російської Федерації;
 • інформація про припинення ( з зазначенням причин) обліку відомостей про дитину, що залишилася без піклування батьків, в державному банку даних про дітей.

До анкети дитини додається фотографія дитини, що залишився без піклування батьків.

Стаття 7. Документована інформація про громадян, які бажають взяти дітей на виховання у свої родини

1. Документована інформація про громадянина, бажаючому взяти дитину на виховання у свою сім'ю (анкета громадянина, яка бажає взяти дитину на виховання у свою сім'ю (далі - анкета громадянина), створюється з метою обліку відомостей про таких громадян в державному банку даних про дітей і забезпечення доступу таких громадян до міститься в регіональному банку даних про дітей і федеральному банку даних про дітей документованої інформації про дітей, які залишилися без піклування батьків.

2. Документування інформації про громадян, які бажають взяти дітей на виховання у свої сім'ї, здійснюється на підставі їх заяв в письмовій формі за наявності у таких громадян встановлених законом підстав бути усиновлювачами, опікунами (піклувальниками) або прийомними батьками.

Перед документуванням інформації про громадянина, бажаючому взяти дитину на виховання у свою сім'ю, регіональний оператор або федеральний оператор зобов'язаний ознайомити даного громадянина з переліком документованої інформації про нього, підставами і метою документування цієї інформації, порядком її використання.

3. До анкети громадянина включається наступна інформація:

 • прізвище, ім'я, по батькові, стать, дата і місце народження, громадянство, сімейний стан, місце проживання та (або) місце перебування, номер контактного телефону та реквізити документа, що посвідчує особу громадянина, що бажає взяти дитину на виховання у свою сім'ю;
 • реквізити висновку органу опіки та піклування за місцем проживання громадянина, який бажає прийняти дитину на виховання у свою сім'ю, про його можливості бути усиновлювачем, опікуном (піклувальником) або прийомним батьком або реквізити укладення про умови життя і можливості іноземного громадянина бути усиновлювачем , відповідає законодавству про усиновлення держави, громадянином якої є іноземний громадянин, який бажає усиновити (удочерити) дитину (у відношенні громадянина Російської Федерації, який постійно проживає за межами Російської Федерації, або особи без громадянства, що бажає усиновити (удочерити) дитину, - законодавством держави, в якому зазначений громадянин або особа має постійне місце проживання);
 • інформацію про дитину, якого громадянин бажав би прийняти на виховання у свою сім'ю;
 • інформація про напрямки, які видаються громадянину, який бажає прийняти дитину на виховання у свою сім'ю, для відвідування обраного ним дитини, що залишився без піклування батьків, в установі, в якому він знаходиться, з зазначенням дати видачі направлень, прізвища , імені, по батькові зазначеного дитини;
 • інформація про прийняте громадянином рішенні про прийняття дитини, що залишився без піклування батьків, на виховання у свою сім'ю або про відмову від прийняття такого рішення з зазначенням причин відмови;
 • інформація про припинення (із зазначенням причин) обліку відомостей про громадянина, бажаючому взяти дитину на виховання у свою сім'ю, в державному банку даних про дітей.

Стаття 8. Конфіденційна інформація про дітей, які залишилися без піклування батьків, та громадян, які бажають взяти дітей на виховання у свої родини

1. Анкета дитини та анкета громадянина відносяться відповідно до законодавства Російської Федерації в галузі інформації, інформатизації та захисту інформації до конфіденційної інформації.

Порядок доступу до конфіденційної інформації про дітей, які залишилися без піклування батьків, та громадян, які бажають взяти дітей на виховання у свої сім'ї, визначається статтею 11 цього Закону.

2. Конфіденційна інформація про дітей, які залишилися без піклування батьків, може бути використана регіональними операторами і федеральним оператором для створення похідної інформації про дітей, які залишилися без піклування батьків, і розповсюдження вказаної інформації за допомогою опублікування в засобах масової інформації або в інший спосіб з метою інформування населення Російської Федерації про дітей, які залишилися без піклування батьків і підлягають влаштуванню на виховання в сім'ї. Використання похідної інформації про дітей, які залишилися без піклування батьків, у комерційних цілях не допускається.

При створенні та розповсюдженні зазначеної інформації повинна бути виключена можливість ідентифікації особистості дитини, що залишився без піклування батьків, його батьків та інших його родичів.

До похідної інформації про дітей, що залишилися без піклування батьків, може бути віднесена така інформація, як стать, вік, прикмети, за винятком особливих прикмет, стан здоров'я, фізичний та розумовий розвиток, особливості характеру таких дітей, причини відсутності батьківського піклування, стан здоров'я їх батьків, наявність у таких дітей неповнолітніх братів і сестер, їх вік і стан здоров'я, наявність повнолітніх родичів та інформація про їх відмову прийняти таких дітей на виховання у свої сім'ї, а також можливі форми влаштування таких дітей на виховання в сім'ї та фотографії таких дітей.

Стаття 9. Припинення обліку відомостей про дітей, які залишилися без піклування батьків, та громадян, які бажають взяти дітей на виховання у свої родини, в державному банку даних про дітей

1. Підставою припинення обліку відомостей про дитину, що залишилася без піклування батьків, в державному банку даних про дітей є:

 • влаштування дитини, що залишився без піклування батьків, на виховання в сім'ю;