Положення про прийомну сім'ю.

Затверджено
Постановою Уряду Російської Федерації
від 17 липня 1996 р. N 829 I. Загальні положення

1. Прийомна сім'я є однією з форм влаштування на виховання дітей, які залишилися без піклування батьків. Громадяни (подружжя або окремі громадяни), які бажають взяти на виховання дитини (дітей), що залишився без піклування батьків, іменуються прийомними батьками; дитина (діти), який передається на виховання в прийомну сім'ю, іменується прийомною дитиною, а така сім'я - прийомною сім'єю.

Прийомні батьки по відношенню до приймального дитині (дітям) мають права й обов'язками опікуна (піклувальника).

2. Загальна кількість дітей у прийомній сім'ї, включаючи рідних та усиновлених, не повинно перевищувати, як правило, 8 чоловік.

3. Прийомна сім'я утворюється на підставі договору про передачу дитини (дітей) на виховання в сім'ю.

Договір про передачу дитини (дітей) укладається між органом опіки та піклування і прийомними батьками за формою згідно з додатком № 1.

Орган опіки та піклування видає прийомним батькам посвідчення встановленого зразка за формою згідно з додатком № 2.

4. Орган опіки та піклування сприяє створенню прийомних сімей, надає прийомним батькам необхідну допомогу і здійснює спостереження за умовами життя та виховання дитини (дітей).

5. Влаштування дітей у прийомну сім'ю не тягне за собою виникнення між прийомними батьками та прийомними дітьми аліментних та спадкових правовідносин, що випливають із законодавства Російської Федерації.

II. Порядок організації прийомної сім'ї

6. Прийомними батьками (батьком) можуть бути повнолітні особи обох статей, за винятком:

 • осіб, визнаних судом недієздатними або обмежено дієздатними;
 • осіб, позбавлених по суду батьківських прав або обмежених судом в батьківських правах;
 • відсторонених від обов'язків опікуна (піклувальника ) за неналежне виконання покладених на нього законом обов'язків;
 • колишніх усиновителів, якщо усиновлення скасовано судом з їхньої вини;
 • осіб, які мають захворювання, за наявності яких не можна взяти дитину (дітей) на виховання в прийомну сім'ю.

7. Особи, які бажають взяти дитину (дітей) на виховання в прийомну сім'ю, подають до органу опіки та піклування за місцем свого проживання заяву з проханням дати висновок про можливість бути прийомними батьками.

До заяви мають бути додані:

 • довідка з місця роботи із зазначенням посади та розміру заробітної плати або копія декларації про доходи, засвідчена в установленому порядку;
 • документ, що підтверджує наявність житла у особи (осіб), хоче взяти дитину (дітей) на виховання в прийомну сім'ю (копія фінансового особового рахунку з місця проживання і виписка з будинкової (поквартирної) книги для наймачів житлового приміщення в державному і муніципальному житловому фонді або документ, що підтверджує право власності на житлове приміщення);
 • копія свідоцтва про укладення шлюбу (якщо перебувають у шлюбі);
 • медична довідка лікувально-профілактичного закладу про стан здоров'я особи (осіб), хоче взяти дитину на виховання в прийомну сім'ю. Порядок огляду стану здоров'я осіб, які бажають взяти дитину на виховання в прийомну сім'ю, визначає Міністерство охорони здоров'я і медичної промисловості Російської Федерації.

Особа, яка звертається з питання отримання висновку про можливість бути прийомним батьком, повинна пред'явити паспорт, а у випадках, передбачених законодавством Російської Федерації, інший замінюючий його документ.

8. Для підготовки висновку про можливість бути прийомними батьками орган опіки та піклування складає акт за результатами обстеження умов життя осіб (особи), які бажають взяти дитину (дітей) на виховання в прийомну сім'ю.

9. На підставі заяви та акта обстеження умов життя осіб (особи), які бажають взяти дитину (дітей) на виховання в прийомну сім'ю, орган опіки та піклування протягом 20 днів з дня подачі заяви з усіма необхідними документами готує висновок про можливість стати прийомними батьками. При цьому повинні бути взяті до уваги їхні особисті якості, стан здоров'я, здатність до виконання обов'язків з виховання дітей, взаємини з іншими членами сім'ї, які проживають разом з ними.

У разі, якщо особа (особи) виявляє бажання взяти на виховання дитину з ослабленим здоров'ям, хворої дитини, дитини з відхиленнями у розвитку, дитини - інваліда, у висновку повинно бути зазначено про наявність у прийомних батьків необхідних для цього умов.

Висновок про можливість бути прийомними батьками є підставою для підбору дитини з метою передачі її у прийомну родину.

10. Негативний висновок і заснований на ньому відмова в укладенні договору про передачу дитини на виховання в прийомну сім'ю орган опіки та піклування доводить до відома заявника у 5-денний строк з дня прийняття рішення. Одночасно заявнику повертаються всі документи та роз'яснюється порядок оскарження рішення.

11. Для підбору, навчання осіб (особи), які бажають взяти дитину (дітей) на виховання в прийомну сім'ю, а також здійснення контролю за виконанням покладених на них обов'язків орган опіки та піклування, органи виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації можуть створювати відділи по влаштуванню дітей на виховання в прийомну сім'ю.

12. Орган опіки та піклування надає прийомним батькам інформацію про дитину (дітях), який може бути переданий на виховання в прийомну сім'ю, і видає направлення для відвідування дитини за місцем його проживання (перебування).

При підборі дитини (дітей ) з виховних установ і лікувально-профілактичних установ, закладів соціального захисту населення або інших аналогічних установ незалежно від їх відомчої приналежності та організаційно-правової форми адміністрація цих установ зобов'язана ознайомити осіб (особа), які бажають взяти дитину (дітей) на виховання, з власним справою дитини та медичним висновком про стан його здоров'я.

Адміністрація установи несе відповідальність у встановленому законом порядку за достовірність поданих відомостей про дитину.

13. На дитину, переданого на виховання в прийомну сім'ю, адміністрація установи (або особа, у якої знаходиться дитина) подає до органу опіки та піклування наступні документи:

 • свідоцтво про народження дитини;
 • документи, що підтверджують правові підстави для передачі дитини на виховання в прийомну сім'ю (свідоцтво про смерть батька (батьків), копію рішення суду про позбавлення батька (батьків) батьківських прав, визнання батьків недієздатними, безвісно відсутніми або померлими, акт, що підтверджує, що дитина була підкинуть, та інші);
 • висновок про стан здоров'я, фізичний та розумовий розвиток дитини, видане експертної медичною комісією в установленому порядку.

14. Підставою для укладання договору про передачу дитини (дітей) на виховання в прийомну сім'ю є заява осіб (особи), які бажають взяти дитину (дітей) на виховання, з проханням про передачу їм на виховання конкретної дитини, яка подається до органу опіки та піклування за місцем проживання (перебування) дитини.

До заяви додаються висновок про можливість бути прийомними батьками (дійсно протягом одного року) та документи, зазначені в пунктах 7 і 13 цього Положення.

Договір про передачу дитини (дітей) на виховання в прийомну сім'ю укладається між органом опіки і піклування за місцем проживання (перебування) дитини та прийомними батьками.

15. Договір про передачу дитини (дітей) на виховання в прийомну сім'ю повинен передбачати строк, на який він поміщається в прийомну сім'ю, умови утримання, виховання та освіти дитини (дітей), права і обов'язки прийомних батьків, обов'язки по відношенню до прийомної сім'ї органу опіки та піклування, а також підстави та наслідки припинення такого договору.

16. Прийомні батьки зобов'язані виховувати дитину (дітей), піклуватися про її здоров'я, моральному і фізичному розвитку, створювати необхідні умови для отримання ними освіти, готувати її до самостійного життя.


Прийомні батьки несуть за прийомну дитину (дітей) відповідальність перед суспільством.

17. Прийомні батьки (батько) є законними представниками прийомну дитину (дітей), захищають його права та інтереси, в тому числі в суді, без спеціальних на те повноважень.

Права прийомних батьків не можуть здійснюватися в суперечності з інтересами дитини (дітей).

18. Прийомні батьки мають право поміщати дітей у дошкільні освітні установи на загальних підставах.

19. Договір про передачу дитини (дітей) на виховання в сім'ю може бути розірваний достроково з ініціативи прийомних батьків при наявності поважних причин (хвороби, зміни сімейного або майнового стану, відсутність взаєморозуміння з дитиною (дітьми), конфліктних відносин між дітьми та інших), а також за ініціативою органу опіки та піклування в разі виникнення в прийомній сім'ї несприятливих умов для утримання, виховання та освіти дитини (дітей), у разі повернення дитини (дітей) батькам, у разі усиновлення дитини (дітей).

Всі виникають у результаті дострокового розірвання договору майнові та фінансові питання вирішуються за згодою сторін, а при виникненні спору - судом у встановленому законом порядку.

III. Передача дитини (дітей) на виховання в прийомну сім'ю

20. На виховання в прийомну сім'ю передається дитина (діти), що залишився без піклування батьків:

 • діти - сироти;
 • діти, батьки яких невідомі;
 • діти, батьки яких позбавлені батьківських прав, обмежені в батьківських правах, визнані в судовому порядку недієздатними , безвісно відсутніми, засуджені;
 • діти, батьки яких за станом здоров'я не можуть особисто здійснювати їх виховання та утримання, а також діти, що залишилися без піклування батьків, що перебувають у виховних , лікувально-профілактичних установах, закладах соціального захисту населення або інших аналогічних закладах.

21. За бажанням осіб (особи), які мають на те необхідні умови, можлива передача їм на виховання в прийомну сім'ю дитини (дітей) з ослабленим здоров'ям, хворої дитини (дітей), дитини (дітей) з відхиленнями у розвитку, дитини (дітей) - інваліда .

22. При передачі дитини (дітей) на виховання в прийомну сім'ю орган опіки та піклування керується інтересами дитини.

23. Передача дитини (дітей) у прийомну сім'ю здійснюється з урахуванням його думки і за згодою адміністрації виховного та лікувально-профілактичного установ, установ соціального захисту населення та іншого аналогічного закладу, в якому перебуває дитина.

Передача в прийомну сім'ю дитини (дітей), яка досягла віку 10 років, здійснюється тільки за його згодою.

24. Діти, що знаходяться у родинних стосунках між собою, як правило, передаються в одну прийомну сім'ю, за винятком випадків, коли за медичними показаннями або інших причин вони не можуть виховуватися разом.

25. На кожну дитину, переданого в прийомну сім'ю, орган опіки та піклування або адміністрація виховного та лікувально-профілактичного установ, установ соціального захисту населення та інших аналогічних установ передають прийомним батькам наступні документи:

 • свідоцтво про народження;
 • виписку з історії розвитку дитини (історії новонародженого) про стан здоров'я;
 • довідку про стан здоров'я матері та перебігу пологів (у разі передачі дитини з пологового будинку, пологового відділення лікувально-профілактичного закладу);
 • документ про освіту (для дітей шкільного віку);
 • документи про батьків (копію свідоцтва про смерть, вирок або рішення суду, довідку про хворобу, розшук батьків та інші документи, що підтверджують відсутність батьків або неможливість виховання ними своїх дітей);
 • довідку про наявність та місцезнаходження братів і сестер;
 • опис майна, що належить дитині, і відомості про осіб, що відповідають за його збереження;
 • документи про закріплення раніше займаної житлової площі за неповнолітнім;
 • копію рішення суду про стягнення аліментів, документи, що підтверджують право на пенсію, пенсійну книжку на дитину, яка отримує пенсію, документ про наявність рахунку, відкритого на ім'я дитини в банківській установі.

Зазначені документи передаються безпосередньо прийомним батькам не пізніше двотижневого терміну після укладення договору про передачу дитини (дітей) на виховання в прийомну сім'ю.

26. Дитина (діти), переданий у прийомну сім'ю, зберігає право на належні йому аліменти, пенсію (у зв'язку з втратою годувальника, інвалідності) та інші соціальні виплати і компенсації, які перераховуються відповідно до законодавства Російської Федерації на рахунки, що відкриваються на ім'я дитини (дітей ) у банківській установі.

За дитиною (дітьми) зберігається також право власності на житлове приміщення або право користування житловим приміщенням; У разі відсутності житла він має право на надання йому жилого приміщення відповідно до житловим законодавством.

27. Органи опіки та піклування за місцем знаходження майна (у тому числі житлового приміщення) дитини (дітей) забезпечують контроль за його використанням і збереженням.

28. Дитина (діти) у прийомній сім'ї має право на підтримання особистих контактів з кровними батьками, родичами, якщо це не суперечить інтересам дитини (дітей), його нормальному розвитку, вихованню. Контакти батьків з дитиною (дітьми) допускаються за згодою прийомних батьків. У спірних випадках порядок спілкування між дитиною (дітьми), його батьками, родичами та прийомними батьками визначається органами опіки та піклування.

IV. Матеріальне забезпечення прийомної сім'ї

29. На утримання кожну прийомну дитину (дітей) прийомній сім'ї виплачуються щомісячно грошові кошти на харчування, придбання одягу, взуття і м'якого інвентарю, предметів господарського вжитку, особистої гігієни, ігор, іграшок, книжок та надаються пільги, встановлені законодавством Російської Федерації для вихованців освітніх установ для дітей - сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків.

На дитини (дітей), що передається на виховання в прийомну сім'ю на один рік і більше, виділяються кошти на придбання меблів.

30 . Органи місцевого самоврядування виходячи з встановлених норм матеріального забезпечення виділяють на прийомну дитину (дітей) грошові кошти за фактично сформованим цінами в даному регіоні.

Органи місцевого самоврядування виходячи з прийнятих ними рішень виділяють грошові кошти прийомним сім'ям на опалення, освітлення , поточний ремонт житла, придбання меблів та оплату послуг побутового обслуговування.

Грошові кошти, що виділяються на утримання прийомної дитини (дітей), щомісячно, не пізніше 20-го числа попереднього місяця, перераховуються в банківські установи на банківські рахунки прийомних батьків (батька).

Розмір грошових коштів, необхідних для утримання прийомної дитини (дітей), перераховується щокварталу з урахуванням зміни цін на товари і послуги.

31. При передачі дитини (дітей) на виховання в прийомну сім'ю на строк до досягнення нею повноліття прийомним батькам виплачуються грошові кошти до досягнення дитиною (дітьми) віку 18 років.

32. Розмір оплати праці прийомних батьків і пільги, надані прийомній сім'ї в залежності від кількості взятих на виховання дітей, встановлюються законами суб'єктів Російської Федерації.

33. Прийомні батьки ведуть облік витрат у письмовій формі по приходу і витраті коштів, що виділяються на утримання дитини (дітей). Відомості про витрачені кошти видаються щорічно до органу опіки та піклування.

Заощаджені протягом року кошти вилученню не підлягають.

34. Для придбання продуктів харчування прийомна сім'я прикріплюється органом місцевого самоврядування безпосередньо до баз, магазинах, що постачають освітні установи.

35.