Сім'я і робота: трудові права вагітних жінок і працюючих батьків. Частина 9.

Сім'я і робота: трудові права вагітних жінок і працюючих батьків. Частина 8

Чи можна звільнити вагітну жінку в разі закінчення строкового трудового договору?

Особливий порядок припинення трудових відносин передбачений для ситуації закінчення строку трудового договору в період вагітності робітниці. У даному контексті нас цікавить те, що закінчення строку трудового договору визнається законом загальним підставою припинення трудового договору, а не підставою для звільнення працівника з ініціативи роботодавця. Правове значення цього полягає в тому, що гарантії вагітним жінкам у разі закінчення строку трудового договору та у разі звільнення з ініціативи роботодавця різні.

У разі закінчення строкового трудового договору в період вагітності жінки роботодавець зобов'язаний за її письмовою заявою та при наданні медичної довідки, що підтверджує стан вагітності, продовжити термін дії трудового договору до закінчення вагітності.

Жінка, термін дії трудового договору з якої був продовжений до закінчення вагітності, зобов'язана за запитом роботодавця, але не частіше ніж один раз на три місяці, надавати медичну довідку, що підтверджує стан вагітності. Якщо при цьому жінка фактично продовжує працювати після закінчення вагітності, то роботодавець має право розірвати трудовий договір з нею в зв'язку із закінченням терміну його дії протягом тижня з дня, коли роботодавець дізнався або повинен був дізнатися про факт закінчення вагітності.

Допускається звільнення жінки у зв'язку із закінченням строку трудового договору в період її вагітності, якщо трудовий договір був укладений на час виконання обов'язків відсутнього працівника і неможливо з письмової згоди жінки перевести її до закінчення вагітності на іншу наявну в роботодавця роботу (як вакантну посаду або роботу, що відповідає кваліфікації жінки, так і вакантну нижчу посаду або нижчеоплачувану роботу), яку жінка може виконувати з урахуванням її стану здоров'я. При цьому роботодавець зобов'язаний пропонувати їй всі відповідають зазначеним вимогам вакансії, наявні у нього в даній місцевості. Пропонувати вакансії в інших місцевостях працедавець зобов'язаний, якщо це передбачено колективним договором, угодами, трудовим договором.

Проте всі ці правила застосовуються в тих випадках, коли строковий трудовий договір з працівницею був укладений обгрунтовано, відповідно до чинного законодавства .

За загальним правилом, сформульованим у ст. 58 ТК РФ, строковий трудовий договір укладається, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру майбутньої роботи або умов її виконання, а саме у випадках, передбачених ч. 1 ст. 59 цього Кодексу. У випадках, передбачених ч. 2 ст. 59 цього Кодексу, строковий трудовий договір може укладатися за згодою сторін трудового договору без урахування характеру майбутньої роботи та умов її виконання.

При цьому суду надано право визнавати трудовий договір, укладений на визначений строк при відсутності достатніх для цього підстав , укладеним на невизначений строк. Встановлений у судовому засіданні факт багаторазового укладення строкових трудових договорів на нетривалий термін для виконання однієї і тієї ж трудової функції, на думку Пленуму Верховного Суду РФ, викладеному в Постанові від 17.03.2004 р. № 2, дає право суду з урахуванням обставин кожної справи визнати трудовий договір укладеним на невизначений строк.

Тому якщо у Вас є підстави вважати, що строковий трудовий договір був укладений з Вами за відсутності законних підстав, а лише з метою уникнути надання Вам відповідних пільг і гарантій, Ви можете оскаржити законність припинення з Вами трудового договору за цією підставою в суді.

Якщо термін трудового договору закінчується після закінчення вагітності, але в період відпустки по вагітності та пологах, або в період відпустки по догляду за дитиною, то в даних випадках ТК РФ ніяких гарантій не встановлює, надаючи право роботодавцю припинити з жінкою трудовий договір.

1.14.2 Гарантії жінкам, які мають дітей, при розірванні трудового договору

У другу велику групу працівників, яким надається підвищена захист від звільнень, входять наступні категорії осіб:

 • жінки, які мають дітей віком до трьох років;
 • самотні матері, які виховують дитину віком до чотирнадцяти років (дитини-інваліда до вісімнадцяти років);
 • інші особи, які виховують зазначених дітей без матері.

Даній категорії робітниць надаються гарантії тільки у разі розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця і тільки по окремих підставах. Спеціальних гарантій при закінченні строку трудового договору закон не встановлює.


Згідно з ч. 3 ст. 261 ТК РФ, розірвання трудового договору з працівниками, переліченими вище, з ініціативи роботодавця не допускається (за винятком звільнення на підставах, передбачених п. 1, 5-8, 10 або 11 ч. 1 ст. 81 або п. 2 ст. 336 цього Кодексу). Таким чином, зазначені категорії працівників не захищені від звільнення з ініціативи роботодавця з таких підстав:

 • ліквідація організації або припинення діяльності індивідуальним підприємцем (ч 1 ст. 81 ТК РФ);
 • неодноразове невиконання працівником без поважних причин трудових обов'язків, якщо він має дисциплінарне стягнення (ч. 5 ст. 81 ТК РФ);
 • одноразове грубе порушення працівником трудових обов'язків ( ч.6 ст. 81 ТК РФ):
  • а) прогул, то є відсутність на робочому місці без поважних причин протягом усього робочого дня (зміни) незалежно від його (її) тривалості, а також відсутність на робочому місці без поважних причин більше чотирьох годин підряд протягом робочого дня (зміни);
  • б) поява працівника на роботі (на своєму робочому місці або на території організації - роботодавця або об'єкта, де за дорученням роботодавця працівник повинен виконувати трудову функцію) в стані алкогольного, наркотичного або іншого токсичного сп'яніння;
  • в) розголошення охоронюваної законом таємниці (державної, комерційної, службової та іншої), що стала відомою працівникові у зв'язку з виконанням ним трудових обов'язків, у тому числі розголошення персональних даних іншого працівника;
  • г) вчинення за місцем роботи розкрадання (в тому числі дрібного) чужого майна, розтрати, навмисного його знищення чи пошкодження, встановлених набрав законної сили вироком суду або постановою судді, органу, посадової особи, уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення;
  • д) встановлене комісією з охорони праці або уповноваженим з охорони праці порушення працівником вимог охорони праці, якщо це порушення спричинило тяжкі наслідки (нещасний випадок на виробництві, аварія, катастрофа) або свідомо створювало реальну загрозу настання таких наслідків;
 • вчинення винних дій працівником, безпосередньо обслуговуючим грошові чи товарні цінності, якщо ці дії дають підставу для втрати довіри до нього з боку роботодавця (ч. 7 ст. 81 ТК РФ);
 • вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку, несумісного з продовженням даної роботи (ч. 8 ст. 81 ТК РФ);
 • одноразового грубого порушення керівником організації (філії, представництва), його заступниками своїх трудових обов'язків (ч. 10 ст. 81 ТК РФ);
 • подання працівником роботодавцю підроблених документів при укладенні трудового договору ( ч. 11 ст. 81 ТК РФ).

вніменіє:

 • якщо Ви вагітні й Вам загрожує звільнення за ініціативою роботодавця, обов'язково поставте його до відома про свій стан; зробіть це в письмовій формі і подбайте, щоб у Вас на руках залишилося підтвердження такого повідомлення;
 • якщо Ви вагітні, і роботодавець погрозами або вмовляннями змушує Вас написати заяву про звільнення за власним бажанням, ні в якому разі не піддавайтеся на погрози; пам'ятаєте, що, звільнившись, Ви втратите право на допомогу по державному соціальному страхуванню;
 • якщо термін Вашого трудового договору закінчується в період вагітності , не забудьте написати заяву про продовження терміну трудового договору до моменту закінчення вагітності. Ця заява разом з довідкою Ви повинні передати роботодавцю до закінчення терміну трудового договору. Подбайте, щоб у Вас на руках залишилося підтвердження отримання працедавцем Вашої заяви.

1.15. Які гарантії надані особам, які виховують дитину без матері?

Відповідно до ст. 264 ТК РФ батькам, які виховують дітей без матері, а також опікунам (піклувальникам) неповнолітніх надаються ті ж гарантії і пільги, що і жінкам у зв'язку з материнством, а саме:

 • обмеження роботи в нічний час і надурочних робіт;
 • залучення до робіт у вихідні, святкові та неробочі дні;
 • направлення у службові відрядження;
 • надання додаткових відпусток;
 • встановлення пільгових режимів праці

і інші гарантії і пільги, встановлені законами та іншими нормативними правовими актами).

Сім'я і робота: трудові права вагітних жінок і працюючих батьків. -
М.: АНО "Центр соціально-трудових прав", 2007 р.

Анна Гвоздицьким,
юрист Центру соціально-трудових прав
Крилова Ольга,
юрист Центру соціально-трудових прав
www.trudprava.ru
E-mail: info@trudprava.ru