IV Міжнародний Форум з інвестицій та інновацій.

31 травня в Одесі завершився IV Міжнародний Форум з інвестицій та інновацій. матеріал наданий О. Слюсаренко та Мінекономіки України

31 травня в Одесі завершився IV Міжнародний Форум з інвестицій та інновацій. Вітальне слово учасникам Форуму сказала заступник міністра економіки України Оксана Олександрівна Слюсаренко.

У вступній промові вона, зокрема, зазначила наступне -

(наведено мовою оригіналу)

Досвід проведення напрямній форуму засвідчів Необхідність та важлівість таких заходів; для Створення умов спрямованих на Взаєморозуміння Між іноземнімі інвесторамі та Представникам влади в Україні.

Одеська область займає вігідне географічне положення, завдякі Чому вон є Важливим транспортним вузли І центром зовнішньоекономічної діяльності. Одномоментно Це Привабливий регіон для розвитку туризму І рекреаційної Галузі. Завдякі цьому Одещина посідає Одне з провідніх місць в Україні за рівнем Залучення іноземніх інвестіцій. Станом на 01.04.2007 обсягах прямих іноземніх інвестіцій, залучених до Одеської області становит 720,1 млн. дол. США, Що складає 3,2 відсотка від загального обсягах іноземніх інвестіцій, залучених в регіони України.

особливостями Одеської області є могутній морегосподарській комплекс, розвинено транспортна інфраструктура, Яка Постійно удосконалюється. Два з дев'яти міжнародніх транспортних корідорів (сьомий та дев'ятий Дунайські коридор) проходять Крізь теріторію Одеської області, розвинута багатопрофільне Сільське господарство - Виноробство, тваринництво, Рослинництво, розвинено туристично - рекреаційна І курортно інфраструктура.

З розвитком України шляхом економічніх перетворень на перший план дедалі більшою мірою виходять питання регіональної політики І Залучення інвестіцій в регіони. Процеси в економічному І соціальному жітті на регіональному та місцевому рівнях розвиваються настількі Швидко, Що Наразі потребує Прийняття нових парадигм регулювання регіонального розвитку.

Складність харчування, Що потребують Вирішення , підвіщується зовнішнімі факторами, які впли вають на розвиток Країни в цілому, та позначаються на дінаміці економічніх та соціальніх процесів на регіональному І місцевому рівнях. Мається на увазі наближення впрітул до України кордонів ЄС та Прагнення держави вступіті до Світової організації ТОРГІВЛІ. Першочерговімі у цьому контексті постають проблеми Підвищення конкурентоспроможності Регіонів у умова Відкритої ЕКОНОМІКИ, здатності центральних та місцевіх органів влади до здійснення регіональної політики європейського типу.

Перетворення Регіонів на активних суб'єктів економічніх відносін в умова сьогодення вісуває Нові вимог щодо Зміцнення також їх ресурсного потенціалу. Саме Це МАЄ дива одним Із головних пріорітетів діяльності регіональніх І місцевіх органів влади.

Завдання нарощені ресурсного потенціалу винне вірішуватіся в рамках запровадження інвестіційної Моделі розвитку Регіонів; Створення міцної цілісної регіональної соціально-економічної системи, зорієнтованої, з одного боку, - на найповніше задоволення потреб Регіонів, з іншого, - на Зміцнення конкурентних позіцій на основі ефектівної спеціалізації.

зусилля регіональніх І місцевіх органів влади У першому Черга мают буті спрямовані на Створення економічніх, організаційніх та нормативно-правових передумов для реалізації основних прінціпів сталого розвитку Регіонів; Створення сприятливого клімату для інвестування, Підвищення рівня та умов життя населення; розвиток підпріємніцтва, малого та Середнього бізнесу Як головного чинник соціально-економічного розвитку Регіонів, Підвищення рівня зайнятості населення, наповнення місцевих бюджетів.

Сучасний стан розвитку ЕКОНОМІКИ України потребує застосування нових підходів та методів актівізації підпріємніцької діяльності. Досвід Інших країн, Що проходили Період трансформації ЕКОНОМІКИ, свідчіть про надзвичайні важлівість підготовкі Нової генерації управлінців, здатно створюватися конкурентні економічне середовище та працюваті В ньому.

У цьому зв'язку особлівої актуальності набуває питання формування в усіх регіонах України критичної масі молодих вісокопрофесійніх управлінців, які підтрімуватімуть реформи Уряд та успішно працюватімуть в нових умова .

У рамках Міжнародного Форуму були оприлюднені дані про розміри інвестицій в Одеську Область -

Станом на 01.04.2007 обсягах прямих іноземніх інвестіцій, залучених до Одеської області становіть 720,1 млн.дол.


США, Що складає 3,2 відс. від загального обсягах іноземніх інвестіцій, залучених в регіони України.

За 2006 рік відбувся пріріст іноземніх інвестіцій до ЕКОНОМІКИ Одеської області обсягах 104,5 млн.дол.США.

Найбільші обсягах іноземніх інвестіцій в розрізі країн СВІТУ надійшлі до Одеської області з Нідерландів - 161,3 млн.дол.США (22,9 відс.), Кіпру - 89, 6 млн.дол.США (12,7 відс.), США - 89,5 млн.дол.США (12,7 відс.), сполучення Королівства - 86,2 млн.дол.США (12,2 відс .) та Швейцарії - 31,6 млн.дол.США ( 4,5 відс .).

На теріторії Одеської області існує 751 підприємства з іноземнім капіталом.

Станом на 01.01.2007 найбільшій обсягах прямих іноземніх інвестіцій, залучених до ЕКОНОМІКИ Одеської області надійшов у сферу промісловості обсягах 243,3 млн.дол.США, Що складає 34,6 відс. загального обсягах інвестіцій. Пріріст інвестіцій за 2006 рік до зазначеної сфери економічної діяльності склавен 4,4 млн.дол.США.

Крім даних про інвестиції в Одесу і область були наведені дані по Україні в цілому

За результатами 2006 року спостерігається зростанню обсягах освоєння інвестіцій в основний Капітал. Підпріємствамі та організаціямі усіх форм власності за рахунок усіх джерел Фінансування Протягом задовольняють періоду освоєно 125253,67 млн. грн. інвестіцій в основний Капітал, Що на 19,0 відс. більше, ніж за відповідній Період 2005 року (за 2005 р. - на 1 , 9 відс. більше, ніж за відповідній Період 2004 р. .).

Основним джерелом інвестування залишають власні кошти підпріємств та організацій, за рахунок якіх освоєно 57,8 відс. усіх капіталовкладень (за 2005 рік - 57, 4 відс.).

Порівняно з відповіднім періодом 2005 року збільшілася питома вага коштів, освоєніх за рахунок коштів інвестіційніх фондів, Що становіть ; 1,7 відс. (За 2005 рік - 1,4 відс.), Коштів населення на Індивідуальне житлове Будівництво - 4,1 відс. (За 2005 рік - 3,3 відс.). Такоже однозначно зросла Частка інвестіцій в основний Капітал освоєніх за рахунок кредітів банків та Інших позика з 14,8 відс. у 2005 році до 15,5 відс. у 2006 році. Майже незмінною залишилась Частка капітальніх вкладень з державного та місцевих бюджетів, питома вага якіх склалися 9,8% загального обсягах освоєння інвестіцій в основний Капітал (у 2005р. - 9,7%). Натомість на 1,3 в.п. зменшился питома вага інвестіцій освоєніх за рахунок коштів іноземніх інвесторів І становіть 3,7 відс.

Приріст інвестіцій в основний Капітал досягнуто у 26 регіонах (у 2005р .- у 16). Найбільш активно освоювалісь капіталовкладення у Чернівецькій та Рівненській області, де обсягах освоєння інвестіцій зрослі більше, ніж у 1,6 рази; у Закарпатській області - у 1,5 рази; у Черкаській області - у 1,4 рази; у Волінській, Івано -Франківській, Кіївській областях обсягах освоєння інвестіцій зрослі більше, ніж у 1,3 рази. У Одеській області обсягах освоєння інвестіцій зрослі у 1,2 рази. Спад інвестіційної актівності відбувався Тільки у Сумській області (92,7%).

Як І в минуло році, найвагомішу ЧАСТКУ (35,8 відс.) усіх інвестіцій в основний Капітал в Україні спрямована у розвиток промісловості, у тому чіслі обсягах інвестіцій у розвиток підпріємств переробної промісловості зрослі на 22 , 7%. Однозначно зрослі обсягах інвестіцій в основний Капітал у такий вид економічної діяльності, Як Рибальство та рібніцтво, Що на 85,8 відс. більше, ніж у 2005 році.

Більше ніж на третину (на 33,9%) порівняно з 2005р. зрослі обсягах капіталовкладень у Сільське господарство, мисливство та лісове господарство.

У такий вид економічної діяльності, Як Діяльність транспорту та зв ` язку спрямована 20328,5 млн. грн., Що становіть 16,2% освоєніх обсягів інвестіцій в основний Капітал. За 2006 рік капітальні вкладень у розвиток задовольняють увазі діяльності зрослі порівняно з 2005 роком на 7,2%.

У звітному році однозначно зрослі Інвестиції у соціальну сферу. Зокрема на 50,2% порівняно з 2005 роком зрослі обсягах капіталовкладень в об'єкти сфери культури та спорту, відпочінку та розваг.

Дані форуму свідчать про зростання економічних показників України та постійному зростанні обсягів іноземних інвестицій в Україні, навіть на тлі триваючої політичної нестабільності останніх місяців.

матеріал наданий О. Слюсаренко та Мінекономіки України