Захист прав споживачів при продажу товарів.

Споживач, якому проданий товар неналежної якості, якщо воно не було обумовлено продавцем, вправі за своїм вибором вимагати: - безоплатного усунення недоліків товару або відшкодування витрат на їх виправлення споживачем чи третьою особою; - відповідного зменшення купівельної ціни; - заміни на товар аналогічної марки ; - заміни на такий же товар іншої марки з відповідним перерахуванням купівельної ціни; - розірвання договору купівлі продажу. При цьому споживач зобов'язаний повернути товар з недоліками.


Наслідки продажу товару неналежної якості.

Споживач, якому проданий товар неналежної якості, якщо воно не було обумовлено продавцем, вправі за своїм вибором вимагати:

- безоплатного усунення недоліків товару або відшкодування витрат на їх виправлення споживачем чи третьою особою;
- пропорційного зменшення ціни;
- заміни на товар аналогічної марки;
- заміни на такий же товар іншої марки з відповідним перерахуванням купівельної ціни;
- розірвання договору купівлі продажу. При цьому споживач зобов'язаний повернути товар з недоліками.

При цьому споживач має право вимагати також повного відшкодування збитків, заподіяних йому внаслідок продажу товару неналежної якості. Збитки відшкодовуються в терміни, встановлені Законом, для задоволення відповідних вимог споживача.

У відношенні технічно складних товарів вимоги споживача, підлягають задоволенню у разі виявлення в товарах істотних недоліків. Перелік таких товарів затверджується Кабінетом Міністрів України.

Що стосується товарів, закуплених продавцем за договором комісії для подальшої реалізації споживачам, вимоги споживача, підлягають задоволенню за згодою продавця.

Вимоги пред'являються споживачем продавцю або організації, що виконує функції продавця на підставі договору з ним.

Споживач має право пред'явити вимоги виробнику або організації, що виконує функції виробника на підставі договору з ним.

Замість пред'явлення цих вимог споживач має право повернути виробнику товар неналежної якості і зажадати повернення сплаченої за нього суми.

У разі придбання споживачем товару неналежної якості, на який встановлено строк придатності, продавець зобов'язаний зробити заміну цього товару на товар належної якості або повернути споживачеві сплачену ним суму, якщо недоліки товару виявлені в межах терміну придатності.

Вимоги споживача розглядаються при пред'явленні споживачем товарного або касового чека, а щодо товарів, на які встановлено гарантійні терміни, технічного паспорта чи іншого його замінює .

Продавець зобов'язаний видати споживачеві товарний чек або інший документ, що засвідчує факт купівлі.

Продавець зобов'язаний прийняти товар неналежної якості у споживача, а в разі потреби провести перевірку якості товару. Споживач має право брати участь у перевірці якості товару.

При виникненні спору про причини виникнення недоліків товару продавець зобов'язаний провести експертизу товару за свій рахунок. Споживач має право оскаржити висновок такої експертизи в судовому порядку.

Якщо в результаті експертизи товару встановлено, що недоліки виникли після передачі товару споживачеві внаслідок порушення ним встановлених правил використання, зберігання або транспортування товару, дій третіх осіб або непереборної сили , споживач зобов'язаний відшкодувати продавцю витрати на проведення експертизи, а також пов'язані з її проведенням витрати на зберігання і транспортування товару.

Продавець зобов'язаний задовольнити вимоги споживача, якщо вони не доведуть, що недоліки товару виникли після його передачі споживачеві внаслідок порушення ним встановлених правил використання, зберігання або транспортування товару, дій третіх осіб або непереборної сили.

Доставка великогабаритного товару і товару вагою понад п'ять кілограмів для ремонту, уцінки, заміни і повернення їх споживачеві здійснюються силами і за рахунок продавця. У разі невиконання даного обов'язку, а також при відсутності продавця в місці знаходження споживача доставка і повернення зазначених товарів можуть здійснюватися споживачем. При цьому продавець зобов'язаний відшкодувати витрати споживача, пов'язані з доставкою та поверненням зазначених товарів.

Терміни пред'явлення споживачем вимог щодо недоліків товару.

Споживач має право пред'явити вимоги щодо недоліків товару, якщо вони виявлені протягом гарантійного строку або строку придатності.

Що стосується товарів, на які гарантійні терміни або терміни придатності не встановлені, споживач має право пред'явити зазначені вимоги, якщо недоліки товарів виявлені протягом шести місяців з дня передачі їх споживачеві, а щодо нерухомого майна протягом не більш ніж двох років з дня передачі його споживачеві, якщо більш тривалі терміни не встановлені законом або договором.

Гарантійний термін товару, а також термін його служби обчислюються з дня продажу товару споживачеві. Якщо день продажу товару встановити неможливо, ці строки обчислюються від дня виготовлення товару.

Для сезонних товарів (взуття, одягу та інших) ці строки обчислюються з моменту настання відповідного сезону, термін настання якого визначається відповідно суб'єктами Російської Федерації виходячи з кліматичних умов місця знаходження споживачів.

При продажу товарів за зразками, поштою, а також у випадках, якщо момент укладення договору купівлі продажу і момент передачі товару споживачеві не збігаються, ці строки обчислюються від дня доставки товару споживачеві, а якщо товар потребує спеціальної установки або в збірці, з дня його установки або складання. Якщо день доставки, установки чи складання товару встановити неможливо, ці строки обчислюються від дня укладення договору купівлі продажу.

Термін придатності товару визначається періодом, що обчислюється від дня виготовлення товару, протягом якого він придатний до використання, або датою, до настання якої товар придатний до використання.

Тривалість терміну придатності товару повинна відповідати обов'язковим вимогам до безпеки товару, установленим стандартами.

Гарантійні терміни можуть встановлюватися на комплектуючі вироби і складові частини основного товару. Гарантійні терміни на комплектуючі вироби і складові частини обчислюються в тому ж порядку, що і гарантійний термін на основний товар.

Гарантійні терміни на комплектуючі вироби і складові частини основного товару не можуть бути менше гарантійного строку на основний товар.

Якщо на комплектуючий виріб встановлено гарантійний строк більшої тривалості, ніж гарантійний термін на основний товар, споживач має право пред'явити вимоги щодо недоліків товару за умови, що недоліки комплектуючого виробу виявлені протягом гарантійного строку на цей виріб, незалежно від закінчення гарантійного строку на основний товар.

Терміни, зазначені у цій статті, доводяться до відома споживача в інформації про товар, що надається споживачеві.

У разі виявлення істотних недоліків товару, допущених з вини виробника, споживач має право пред'явити виробнику вимогу про безоплатне усунення недоліків товару після закінчення гарантійного терміну, встановленого на товар виробником або, якщо гарантійні терміни не встановлені, протягом шести місяців з дня передачі їх споживачеві.
Зазначена вимога може бути пред'явлена ??протягом установленого терміну служби товару або протягом десяти років з дня передачі товару, якщо термін служби товару не встановлено.

Усунення недоліків товару виробником (продавцем).

Недоліки, виявлені в товарі, повинні бути усунені виробником протягом двадцяти днів з дня пред'явлення споживачем вимоги про усунення недоліків товару.

Що стосується товарів тривалого користування виробник зобов'язаний при пред'явленні споживачем зазначеної вимоги у семиденний термін безоплатно надати споживачеві на період ремонту аналогічний товар, забезпечивши доставку за свій рахунок. Перелік товарів тривалого користування, на які зазначена вимога не поширюється, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

У разі усунення недоліків товару гарантійний термін на нього продовжується на період, протягом якого товар не використовувався. Зазначений період обчислюється з дня звернення споживача з вимогою про усунення недоліків товару до дня видачі його після закінчення ремонту.

При усуненні недоліків товару шляхом заміни комплектуючого виробу або складової частини основного товару, на які встановлено гарантійні терміни, гарантійний термін на новий комплектуючий виріб або складову частину основного товару обчислюється від дня видачі споживачеві цього товару після закінчення ремонту.

Заміна товару неналежної якості

У випадку виявлення споживачем недоліків товару і пред'явлення вимоги про заміну такого товару продавець зобов'язаний замінити такий товар у семиденний строк з дня пред'явлення зазначеного вимоги споживачем, а при необхідності додаткової перевірки якості такого товару продавцем протягом двадцяти днів з дня пред'явлення зазначеної вимоги.

За відсутності у продавця необхідного для заміни товару на день пред'явлення зазначеної вимоги продавець повинен замінити такий товар протягом місяця з дня пред'явлення зазначеної вимоги. На вимогу споживача продавець зобов'язаний безоплатно надати споживачеві з доставкою у тимчасове користування на період заміни аналогічний товар тривалого користування, забезпечивши його доставку за свій рахунок. Це правило не поширюється на товари, перелік яких встановлюється Законом.

Для районів Крайньої Півночі і інших районів сезонного завезення товарів вимога споживача про заміну товару підлягає задоволенню за заявою споживача у термін, необхідний для чергової доставки відповідного товару в ці райони, за відсутності у продавця необхідного для заміни товару на день пред'явлення зазначеної вимоги.

Товар неналежної якості повинен бути замінений на новий товар, тобто на товар, не був у користуванні.

Під час заміни товару гарантійний строк обчислюється заново від дня передачі товару споживачеві.

Терміни задоволення окремих вимог споживача

Вимоги споживача про розмірному зменшенні покупної ціни товару, відшкодування витрат на виправлення недоліків товару споживачем чи третьою особою, а також про відшкодування збитків, заподіяних споживачеві розірванням договору купівлі продажу (поверненням товару неналежної якості виготовлювачу), підлягають задоволенню продавцем протягом десяти днів з дня пред'явлення відповідної вимоги.

Відповідальність продавця (виробника) за прострочення виконання вимог споживача.

За порушення термінів, а також за невиконання (затримку виконання) вимоги споживача про надання йому на період ремонту (заміни) аналогічного товару продавець допустив такі порушення, сплачує споживачеві кожний день прострочення неустойку (пеню) у розмірі одного відсотка ціни товару.

Ціна товару визначається, виходячи з його ціни, що існувала в тому місці, в якому вимога споживача повинно було бути задоволено продавцем в день добровільного задоволення такої вимоги або в день винесення судового рішення, якщо вимога добровільно задоволено не було.

У разі невиконання вимог споживача в передбачені терміни, споживач має право за своїм вибором пред'явити інші вимоги, встановлені Законом .

Розрахунки із споживачем у разі придбання ним товару неналежної якості.

При заміні товару неналежної якості на товар аналогічної марки перерахунок ціни товару не здійснюється.

Під час заміни товару неналежної якості на такий же товар іншої марки у випадку, якщо ціна товару, що підлягає заміні, нижче ціни товару, наданого натомість, споживач повинен доплатити різницю в цінах; у разі, якщо ціна товару, що підлягає заміні, більша за ціну товару, наданого натомість, різниця в цінах виплачується споживачеві. У зазначених розрахунках у разі підвищення ціни товару, що підлягає заміні, застосовується його ціна на день пред'явлення вимоги споживача, у разі зниження ціни на день покупки його споживачем.

При розірванні договору купівлі продажу, або при поверненні товару неналежної якості виготовлювачу, або при задоволенні вимоги споживача про зменшення купівельної ціни розрахунки із споживачем провадяться в разі підвищення ціни на товар, виходячи з ціни товару на день задоволення вимоги споживача про розірвання договору купівлі продажу, або про повернення товару неналежної якості виготовлювачу, або про зменшення покупної ціни, а в разі зниження ціни товару, виходячи з ціни товару на день його покупки.

Споживачам, яким товар був проданий в кредит, у разі розірвання договору купівлі продажу повертається сплачена за товар грошова сума в розмірі погашеного до дня повернення товару кредиту, а також відшкодовується плата за надання кредиту.

Право споживача на обмін товару належної якості

Споживач має право обміняти непродовольчий товар належної якості на аналогічний товар у продавця, у якого цей товар був придбаний, якщо вказаний товар не підійшов за формою, габаритами, фасоном, забарвленням, розміром або з інших причин не може бути використаний споживачем за призначенням.

Споживач має право на обмін непродовольчого товару належної якості протягом чотирнадцяти днів, не рахуючи дня його купівлі.

Обмін непродовольчого товару належної якості провадиться, якщо зазначений товар не був у вживанні, збережені його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, фабричні ярлики, а також товарний чек або касовий чек, видані споживачеві разом із проданим зазначеним товаром.

Перелік товарів, що не підлягають обміну, затверджується Кабінетом Міністрів України.

У випадку, якщо аналогічний товар відсутній у продажу на день звернення споживача до продавця, споживач має право за своїм вибором розірвати договір купівлі продажу і зажадати повернення сплаченої за вказаний товар грошової суми або обміняти його на аналогічний товар при першому надходженні відповідного товару в продаж. Продавець зобов'язаний повідомити споживача, потребовавшему обміну непродовольчого товару неналежної якості, про її надходження в продаж.