Якими бувають тести на вагітність?.

Тести на вагітність відрізняються не тільки назвою і ціною, але і багатьма параметрами, які дуже важливі для жінки.

Са-мі важ-ні ха-рак-те-рис-ти-ки - це чувст- ві-тель-ність ті-с-та і його фор-мат. По-то-му що від них за-ви-сят всі пре-иму-щест-ва чи не-до-стат-ки ті-с-та.

чувст-ви-тель-ність

Те- ; з-ти на бе-ре-мен-ність мо-жуть мати та-кую чувст-ви-тель-ність: 25 мМО/мл, 20 мМО/мл і 10 мМО/мл. Чим мен-ше циф-ра чувст-ви-тель-ніс-ти, тим рань-ше тест смо-жет визна-де-лити бе-ре-мен-ність. Са-мі чувст-ви-тель-ні ті-с-ти - це ті, на ко-те-яких вка-за-но «10 мМО/мл". Наприклад, ULTRA або SEZAM.
Це зна-чит, що вже з 7-го дня пос-ле за-ча-ку - поч-ти за не-де-лю до за-держ-ки мен-ст- ру-а-ції - ви по-лу-чи-ті ре-зуль-тат. Та-кі ті-с-ти мож-но іс-піль-зо-вати в будь-бою вре-мя су-ток і не потрібно поспішати але чекати ут-рен-пор-ції мо-чи.
Те-с-ти з чувст-ви-тель-ністю 20 мМО/мл име-ють по-хо-жиє па-ра-мет-ри тес-ти-ро-ва-ня: вони визна-де-ля-ють бе-ре-мен-ність че-рез 7-10 днів пос-ле за-ча-ку, в будь-бою вре-мя діб. До таких тестів відноситься DUET.
Са-мі зви-ні ті-с-ти - ті-с-ти з чувст-ви-тель-ністю 25 мМО/мл. Вони визна-де-ля-ють бе-ре-мен-ність толь-ко з пер-во-го дня за-держ-ки мен-ст-ру-а-ції і в ут-рен-ній мо-че.
Ті-с-ти на бе-ре-мен-ність мо-жуть мати сле-ду-у-щие фор-ма-ти: тест-по-лос-ка, тест-ка-се-та і струменів-ний тест.

Фор-ма-ти тес-тів иног-так так-же на-зи-ва-ють «по-ко-ле-ні-я-ми" тес- тов, по-то-му що від прос-тою тес-то-вої по-лос-ки вони ево-лю-ці-о-ні-ро-ва-ли сну-ча-ла до тест-ка-се- ти, а по-тому до най-леї зі-вер-шен-но-го фор-ма-та - струменів-но-го те-с-та.

Тест-по-лос-ка

Це са-мий еко-ном-ний ва-ри-ант ті-с-та. Чувст-ви-тель-ність та-ких тес-тів мо-же бути бай-ду-ва - від 10 до 25 мМО/мл, з-від-вет-ст-вен-но раз-ні вре-мен- ні рам-ки виз-де-ле-ня бе-ре-мен-ніс-ти.


Глав-ний не-до-ста-ток тест-по-ло-сок - це не-про-хо-ди-тість сбо-ра мо-чи у від-дель-ву посудину, що не-зруч- але, а в не-до-то-ких ви-ча-ях не-доречний-но (на-при-заходів, в дружин-ської кон-суль-та-ції). До то-му ж су-щест-ву-ет ве-ро-ят-ність через б-точ-но-го або не-до-ста-точ-но-го по-гру-ж-ня ті-с- ; та в посудину з мо-чої, що мо-же від-ра-зи-ся на ре-зуль-та-ті.

Тест-ка-се-та

Це на-сто- я-щая мі-ні-ла-бо-ра-то-рія! До тест-ка-се-ті при-ла-га-ет-ся пі-пет-ка, ко-те-раю по-зво-літ від-ме-рить не-про-хо-ди-майо ко-ли- ; чес-во іс-сле-ду-е-мій мо-чи. Тут мож-ли-ність ошиб-ки іс-клю-че-на! Але, на со-жа-ле-нію, так-само як і в тест-по-лос-ках не-про-хо-ди-мо з-бі-рать мо-чу в ба-ноч-ку. Кста-ти, не-до-то-які про-з-по-ді-ті-ли вже по-за-бо-ти-лись про це! Вони вло-жи-ли посудину для сбо-ра мо-чи в упа-ков-ку з тес-том ..

струменів-ний тест

струменів-ний тест по-зво-ля-ет про-вес-ти тес-ти-ро-ва-ня, прос-то під-ста-вів ад-сор-бі-ру-ту-щий кон-чик ті-с-та під струмінь мо-чи. Це мож-але зроби-ти в лю-бій вре-мя, в будь-якому міс-ті, в будь-бою вре-мя діб. Але ж, з-гла-сі-тесь, в та-ких по-про-сах, так хо-чет-ся дізнатися ре-зуль-тат по-Би-сь-реї! Точ-ність ті-с-та спів-з-ме-ри-ма з дру-ги-ми фор-ма-та-ми, тобто за умо-вії з-блю-де-ня ме-то-ді-ки про-ве-де-ня іс-сле-до-ва-ня рав-на 99,9%.
Ка-кі ті- ; з-ти ви-брати - ви-бор ос-та-ет-ся всег-так за ва-ми. Глав-ве ко-зо-вать-ся тес-та-ми з-вест-них про-з-по-ді-ті-лей, з під-роб-ної до-сто-вер-ної ін-фор-ма- ; ци-ої на упа-ков-ці, а так-же з на-ли-чи-ем сер-ти-фі-ка-тов ка-чес-ва і ре-ко-мен-да-ці-я- ми Ас-со-ці-а-ції аку-ше-рів-ги-не-ко-ло-гов Украї-і-ни.

/dytyna.info