Які інфекції небезпечні для вагітної?.

Слово «інфекція» може не на жарт стривожити будь-яку майбутню маму. Але, перш ніж переживати, добре б з'ясувати, чого і справді потрібно побоюватися, а про що хвилюватися не варто.

Так-ле-ко не всі ін-ФЕК-ції і не всег- ; та з-рен-ють про-бле-ми. Вра-чи опа-са-ють-ся тих, що мо-жуть ви-кликати в ор-га-низ-ме бу-ду-щей ма-ми вос-па-ле-ня (воно мо-жет ос-лож- ; нитка хід бе-ре-мен-ніс-ти) або пе-рей-ти до ма-ли-шу.
Грип, ОР-ВІ
вва-та-ет-ся, що бу- ду-щей ма-ме промінь-ше бе-мова-ся від ОР-ВІ в пер-ші 12 не-дель бе-ре-мен-ніс-ти, що-б не рис-ко-ва ти залиши-нов-кою в її раз-ві-ні. На щастя, звичайні-але всі про-хо-дить-ся. «Прос-ТУД-ні» ін-ФЕК-ції не біс-по-ко-ят бу-ду-ще-го ма-ли-ша, якщо толь-ко тим-пе-ра-ту-ра у його ма- ; ми не під-ні-ма-ет-ся ви-ше 37,5 ° С.
Що-б сни-зи ви-со-кую тим-пе-ра-ту-ру, бу-ду- ; щей ма-ме по-мо-жуть пре-па-ра-ти па-ра-це-та-мо-ла, а з ліг-ким не-до-мо-га-ні-їм ор-га-нізм спра-віт-ся і без ле-карств, нуж-но лише по-могти йому. По-біль-ше пей-ті (ключок-вен-ний морс, чай, мо-ло-ко з мі-не-раль-ної по-дой), а при силь-ном каш-ле, бо-чи в міськ- ; ле або на-зморив-ке вос-піль-Зуй-тесь, на-при-заходів, Біо-па-рок-сом (Servier/Egis), Гер-біо-ном (Krka), дет-скі-ми кап- ; ля-ми в ніс.
Кі-шеч-ні ін-ФЕК-ції
Діа-рея або рово-та звичайні-але не ска-зи-ва-ет-ся на бла-го- по-лу-чиї ма-ли-ша, адже вос-па-ле-ня в цих слу-ча-ях за-тра-ги-ва-ет толь-ко кі-шеч-ник. Про-бле-мій мо-жет стати лише біль-Шая по-ті-ря жид-кос-ти і ви-со-кая тим-пе-ра-ту-ра, по-це-му при лю-бій ки- шеч-ної ін-ФЕК-ції нуж-но мно-го пити. Якщо при-чи-ної від-рав-ле-ня став небез-ний віз-бу-ді-тель ді-зен-ті-рії або саль-мо-нел-ле-за, дружин-щі-не мо-жет по-тре-бо-ти-ся курс ан-ти-біо-ти-ков. У дру-гих слу-ча-ях, на-при-заходів при Ен-ті-ро-ви-рус-ної ін-ФЕК-ції, ле-че-ня сво-дит-ся до то-му, що- б зняти не-при-ят-ні симп-те-ми.
Крас-ну-ха
З усіх «дет-ських» ін-ФЕК-цій вона мо-жет ви-кликати са- мі не-при-ят-ні по-следст-вия - решта-ні на-пря-ну НЕ впли-я-ють на раз-ви-тя бу-ду-ще-го ре-бен-ка. Якщо дружин-щи-на впер-ші за-бо-ле-ва-ет крас-ну-хой у вре-мя бе-ре-мен-ніс-ти, ви-рус мо-жет ви-кликати у її ма- ли-ша серйозних-ез-ні по-ро-ки раз-ві-ку. Цей ризик на-пря-ну за-ви-сит від зро-ка бе-ре-мен-ніс-ти: чим він мен-ше, тим біль-ше ве-ро-ят-ність раз-ві-ку про- блем.
Ті з нас, хто пе-ре-ніс цю бо-лезнь в дет-ст-ве, сно-ва за-ра-зи-ся нею вже не смо-гут. Ось по-че-му, ко-ли ана-ліз на ан-ти-ті-ла до ви-ру-су крас-ну-хи по-ка-зи-ва-ет, що ор-га-нізм бу- ду-щей ма-ми вже «по-зна-ко-мил-ся» з ним, це озна-ча-ет: ін-ФЕК-ція для не-го не небез-ну. Від-сут-ст-віє ан-ти-тіл - по-вод бе-мова-ся від крас-ну-хі в очіку-да-ванні ма-ли-ша, а якщо бе-ре-мен-ність толь- ; до пла-ні-ру-ет-ся, зроби-ти при-вів-ку.Струм-со-плазми-моз
Звичайні-але ан-ти-ті-ла до віз-бу- ; ді-ті-лям цієї бо-лез-ні є в лю-бі-ті-лей до-маш-них жи-ось-них, осо-бен-но ко-шек. Тим, у ко-го ан-ти-ті-ла не про-на-ру-жать-ся, док-тор по-со-ве-ту-ет є пло-хо про-жа-рен-ное ма- з, не при-ка-сать-ся до бро-дя-чим кіш-кам, а хо-зяй-кам до-маш-них пі-те-ців - не за-ні-мати-ся убір-кою їх туа-ле-та.

Гер-пес і ци-то-ме-га-ло-ві-рус
Так-ж якщо в бу-ду-щей ма-ми про- на-ру-жи-лись ці ві-ру-си, віл-но-вать-ся не сто-ит: біль-шінст-во дружин-щин все-го лише їх но-си-тель-ні-ци, а це не угро-жа-ет ма-ли-шу. Ле-че-ня мо-жет по-тре-бо-ти-ся, якщо ін-ФЕК-ція годину-то про-ост-ря-ет-ся. А ос-лож-не-ня в роз-вит-ні ма-ли-ша мож-ли-ни толь-ко в тому випадку, ко-ли дружин-щи-на впер-ші за-ра-жа- ет-ся у вре-мя бе-ре-мен-ніс-ти.

Ге-па-ти-ти
При-сут-ст-віє в ор-га-низ- ме жен-щи-ни ві-ру-сов ге-па-ти-та В або С за-тре-бу-ет про-сле-до-ва-рядженні ін-ФЕК-ци-о-нис-та, і за його ре-зуль-та-там мож-но бу-де су-дить про те, в ка-де-фа-зе на-хо-дить-ся бо-лезнь. Ча-ще все-го вона про-ті-но-ет без про-ост-ре-ний, і небез-ність за-ра-зи ре-бен-ка мі-ні-маль-на. А ось якщо дружин-щи-на впер-ші за-бо-ле-ла ге-па-ти-том В або С у вре-мя бе-ре-мен-ніс-ти, є небез-ність, що і ма- ; лиш ро-дит-ся з врож-ден-ним ге-па-ти-том, хо-тя ано-ма-лій у раз-ві-ні де-тей та-кі ві-ру-си не ви-зи- ; ва-ють і спе-ці-аль-но-го ле-че-ня не тре-бу-ет-ся.

Ін-ФЕК-ції, пе-ре-да-ю- щі-е-ся по-ло-вим пу-тем (ІП-ПП)
ІП-ПП мо-жуть по-ме-шать ті-че-нію бе-ре-мен-ніс-ти - на- ; при-заходів, вони годину-то ста-но-Вят-ся при-чи-ною вос-па-ли-тель-них бо-ліз-ній мат-ки та її при-дат-ків. Ле-чить ці ін-ФЕК-ції при-дет-ся не тіль-ко жен-щі-ні, але і її парт-не-ру.

? Хлам-дії, го-но- кок, три-хо-мо-на-ди
Їх небез-ність у тому, що вони мо-жуть «до-брати-ся» до ма-ли-ша або про-ліг-чить про-ник- ; но-ве-ня в ор-га-нізм дру-гих мік-ро-бов. Ось по-че-му ці бо-лез-ні зо-за-тель-но нуж-но ле-чить ан-ти-біо-ти-ка-ми.

? Урі-а- плазми-ма, ми-ко-плазми-ма, гард-не-рел-ла
Ці мік-ро-ор-га-низ-ми від-но-сят-ся до умовні но-па-те- ; ген-ним: годину-то вони жи-оживуть в ор-га-низ-ме, не тре-во-жа його. Але якщо їх слиш-ком мно-го, вони ви-зи-ва-ють вос-па-ле-ження або дис-бак-те-ри-оз вла-га-лі-ща, і без ле-че-ня НЕ обійтися.

? стреп-то-кок, ки-шеч-ва па-лоч-ка, ен-те-ро-кок, ста-фі-ло-кок
Вони мо-жуть ви-зи-ва ти вос-па-ле-ня і на-вре-дить здо-ровью ма-ли-ша. Ле-че-ня ан-ти-біо-ти-ка-ми ча-ще на-зна-ча-ють дружин-щі-нам, у ко-те-яких у про-ш-лом мож-ні-ка- Чи про-бле-ми з про-ост-ре-ні-ем цих ін-ФЕК-цій, на-ступ-ле-ні-їм або раз-ви-ти-му бе-ре-мен-ніс-ти, а всім решта-ним воно тре-бу-ет-ся ре-ж.
Джерело: wday.ru