Як уникнути гінекологічних захворювань?.

Нормальне статевий розвиток дівчаток залежить від багатьох процесів, що протікають в цей час в організмі.

Нор-маль-ве по-ло-ше раз-ві-тя де-по-чек за- ; ви-сит від мно-гих про-цес-сов, про-ті-но-ю-щих в це вре-мя в ор-га-низ-ме.

Раз-но-про- ; раз-ні не-бла-гоп-ри-ят-ні віз-дію-вия зовніш-ній і внут-рен-ній се-ди не-ред-ко ве-дуть до на-ру-ше-ня де- я-тель-ніс-ти від-дель-них ланки-їв ре-про-дук-тив-ної сис-те-ми, а в подальшому-ней-шем до гі-ні-ко-ло-гі-чес- ким за-бо-ле-ва-ні-ям, без-пло-дію або пик-де-нію не-пол-но-цін-но-го потім-ст-ва.

Ос- ; нов-ни-ми фак-то-ра-ми рис-ка вва-та-ють-ся умст-вен-ні і фі-зи-чес-кі пе-ре-вантаж-ки, ін-тен-сів- ні за-ня-ку спор-те, чи не-пра-віль-не пі-та-ня, котрі три-тель-ное угне-тен-ное пси-хі-чес-дещо з-сто-я-ня під-ріст- ; ка в свя-зи з не-розумі-ні-їм най-ти своє міс-то в шко-ле, в про-щест-ве сверст-ні-ков, кон-фликт-ні сі-ту-а-ції в сім'ї. Дуже важ-ную роль відігра-ра-ет пра-віль-ва Осан-ка, так як вона спо-собст-ву-ет пра-віль-но-му роз-по-ло-же-нію внут-рен-них по-ло-вих ор-га-нів.

За-бо-тясь про спів-хра-не-ванні сво-е-го здо-ровья, де-воч-ка не поса-на сле-по сле-до-ва ти со-вре-мен-ний мо-де. Мі-ні-ЮБ-ки, джин-си в об-тяж-ку, тон-кі тру-сі-ки з син-ті-ті-чес-ких тка-ній, ко-рот-кі зим-ня курт- ки - все це ве-дет до пе-ре-ох-лаж-де-нію по-ло-вих ор-га-нів.

Час-то при-хо-дить-ся ви- діти де-по-чек сі-дя-щі-ми на ка-мен-них сту-пень-ках. Це не-до-пус-ти-мо, осо-бен-но у вре-мя мен-ст-ру-а-цій.


Не ме-неї шкода-але пре-б-ва-ня в мок-яких тру-сі-ках або ку-паль-ні-ках. От-ри-ца-тель-но впли-я-ють на ре-про-дук-тив-ну сис-те-му все-мож-ли-ні ін-ФЕК-ци-он-ні і хро-ні- чес-кі за-бо-ле-ва-ня, осо-бен-но хро-ні-чес-кий тон-зил-літ, ан-гі-ну, грип.

Без-ус- ; лов-но, ро-ді-ті-ли поса-но з дет-ст-ва при-вчити де-воч-ку до со-блю-де-нію ги-ги-е-ни і їжаку-днев-но- ; му про-ми-ва-нію теп-лій по-дой з ми-лом на-руж-них по-ло-вих ор-га-нів. На ро-ді-ті-лей ло-жит-ся і ос-нов-ва до-ля від-вет-ст-вен-ніс-ти за со-рен-ня бла-гоп-ри-ят-ної пси- хо-е-мо-ци-о-наль-ної про-ста-нов-ки в сім'ї. Ро-ді-ті-лі де-воч-ки долж-ни так-же сле-дить за со-блю-де-ні-ем нею ре-жи-ма дня, че-ре-до-ва-ні-ем тру-так і від-ди-ха, пра-віль-ним пі-та-ні-ем та обо-за-тель-ним ви-пол-ні-ні-їм за-ка-ли-ва-у-щих про-це-дур.

При цьому на-до пом-нитка про са-мом глав-ном - ре-гу-ляр-них ви-зи-тах до дет-сько-му і під- ; зростання-ко-во-му ги-не-ко-ло-гу. Дет-ський ги-не-ко-лог по-мо-жет де-воч-ке ре-шити всі її "дружин-ські" про-бле-ми.

При до-сти- ж-ванні 16-років-не-го віз-рас-та де-воч-ка име-ет та-де ж пра-во на кон-фі-ден-ци-аль-ність сво-їх від-но-ше- ; ний з вра-чом - ги-не-ко-ло-гом, як і дорослими-гавкоту дружин-щи-на. Вона вже са-ма ре-ша-і, ід-ти їй на при-ем чи ні, з-про-щіть чи про це ро-ді-ті-лям або про-мовляв-чати, перед-ло-чи жити ма-ме співай-ти вмес-ті з нею або від-пра-вити-ся до вра-чу од-ною.