Кава під час вагітності.

Всупереч поширеній думці, кофеїн міститься не тільки в каві, але і в багатьох інших продуктах, що вживаються щодня: в чаї, какао, шоколад.

По-пре-ки рас-простий- ра-нен-но-му мені-нію, ко-фе-ін з-дер-жит-ся не тіль-ко в ко-фе, а й у багатьох про-гих дру-гих про-дук-тах, упо-треб- ; ля-е-мих еже-днев-но: в чаї, ка-као, шо-ко-ла-де.
Не-біль-рілі до-зи ко-фе-і-на без-шкоду- ни, але не-розумі-рен-ное його по-треб-ле-ня по-ви-ша-ет ризик ви-ки-ди-ша або пик-де-ня ре-бен-ка з низ-ким ве- сом.


Іс-сле-до-ва-ня по-ка-за-ли, що вже 300 мг ко-фе-і-на спо-соб-ни при-чи-нить шкоду пло-ду, в то вре-мя як не- ; біль-Шая чаш-ка ко-фе со-дер-жит 100-150 мг ко-фе-та-ну. Та-ким об-ра-зом два чаш-ки ко-фе день - це пре-справ.
Ко-фе, до сло-ву, так-же уве-ли-чи-ва-ет годину-те- ; ту мо-че-ис-пус-ка-ний, по-це-му якщо ви ус-та-лі від біс-ко-неп-них по-се-ще-ний туа-ле-та, від ко- фе промінь-ше від-ка-мовити-ся. Не пий-ті його і пе-ред сном