Чай під час вагітності.

Деякі види чаю можуть сприяти скороченню матки і привести до викидня

Не-до-то-які ви-ди чаю мо-жуть спо-собст-во-вати зі-кра-ще- ; нію мат-ки і при-вес-ти до ви-ки-ди-шу.
Під час роз-ма бе-ре-мен-ніс-ти не-мож при-ні-мати: жень-ше- не-вий чай, тра-в'яжу-ні отва-ри, со-тримаючи-щие по-ро-нець, в'яз іржа-вий, бо-лот-ву ма-ту, чер-но-бувальщина-ник, чаї з до- ; БАВ-ле-ні-ем фен-хе-ля, лак-ри-ці шал-фея. Залишився-ні тра-ви промінь-ше упо-треб-лять з ос-торож-ністю, по-скільки-ку все тра-в'яжу-ні чай може ви-зи-ва ти ма-точ-ву ак-тив-ність.
На-при-заходів, ви мо-же-ті по-зво-лити се-бе м'ятний чай. Пий-ті його його для покра-ше-ня їжі-ва-рі-ня - пос-ле обидві-ду в ка-чес-ве аль-терну-ти-ви ко-фе ес-прес-со.Мож-но за-ва-ри-ти чай з ним-бі-ря. По-ло-жи-ті ку-со-чек кор-ня їм-бі-ря (дли-ної при-мер-але в 5 см) в чаш-ку, за-лей-ті ки-п'ят-ком і дай- ; ті на-сто-ять-ся 10 мі-нут. Під-слас-ти-ті ме-будинок або раз-бавь-ті све-жим ли-мон-ним з-кім.
Мас-ло ро-маш-ки про-ти-по-по-ка- за-но в пер-ші ме-ся-ці бе-ре-мен-ніс-ти. Од-на-ко ро-маш-ко-вий чай в розумі-рен-них ко-ли-чес-вах слугує прекрас-ним УЗПО-ко-і-тель-ним средст-вом. Якщо ж ва-ша бе-ре-мен-ність з-про-вож-да-ет-ся кровя-ні-с-ти-ми ви-де-ле-ні-я-ми чи-бо у вас ра- неї слу-ча-лись ви-ки-ди-ши, упо-треб-ле-ня це-го чаю сто-ит огра-ні-чить до 1 ча-шеч-ки на день.