Підручники для початкової школи.

Початкова школа 1-4

До кожної із зазначених у списку програм дається короткий опис, в якому ми прагнули відобразити авторське бачення пропонованого програмою курсу, використовуючи такі параметри: а) призначення програми, її орієнтація на ту чи іншу категорію учнів; б) необхідний програмою обсяг навчального часу; в) спадкоємність її з іншими спорідненими курсами в попередніх і наступних ланках навчального процесу; г) програми суміжних дисциплін, які бажано використовувати паралельно з даною; д) кількість московських шкіл або класів (в відсотках), що використовують у викладанні дану програму; е) спрямованість, концептуальні підходи, основні відмінні або характерні педагогічні та методичні особливості програми, її структура і основний зміст; особливості побудови; ж) вимоги, які пред'являються до організації навчального процесу.

Російська мова та література

Навчання грамоті 1-4. (Горецький В.Г. та ін)

Орієнтована на масову загальноосвітню школу; призначена для вивчення в 1 класі, вимагає 9 год/тиж.; Преемственна з програмою "Літературне читання" ( Горецький В.Г., Кліманова Л.Ф.). Використовується при навчанні приблизно в 70% класів чотирирічної школи.

Відрізняється цілісним підходом до процесу оволодіння читанням і письмом як мовним дією, заснованим на використанні звукового аналітико-синтетичного методу навчання грамоти.


Навчання грамоті 1-3, 1-4. (Бунеев Р.Н. та ін)

Орієнтована на масову загальноосвітню школу; призначена для вивчення в 1 класі школи, вимагає 9 год/тиж. Преемственна з програмами "Читання і початкова літературна освіта" і експериментальною програмою "Російська мова" тих же авторів. Використовується при навчанні приблизно в 4% класів чотирирічної школи.

Направлена ??на прискорене навчання дітей навичкам грамотного читання. Програмою передбачається спільне навчання читають і нечитаючих дітей.


Навчання грамоті 1-4. (Бугрименко Е.А. та ін)

Призначена для навчання за системою Д. Б. Ельконіна - В.В. Давидова в 1 кл., Вимагає 10 годин на тиждень; преемственна з програмами "Російська мова 1 - 3" (Рєпкін В.В., Некрасова Т.В.), "Література як предмет естетичного циклу" (Кудіна Г.М., Новлянская З.М.). Використовується при навчанні приблизно в 2% класів чотирирічної школи.

Містить технологію навчання мови, побудовану на посиленні значущості фонетичних умінь в оволодінні читанням і письмом; передбачає організацію спеціальної дослідницької діяльності дітей з отримання лінгвістичних знань.


Навчання грамоті 1-4. (Кліманова Л.Ф.)

Орієнтована на масову загальноосвітню школу. Реалізує спробу побудови нової системи вивчення рідної мови на основі розвиваючої комунікативно-пізнавальної діяльності, розкриває знакову природу мови. Методична система передбачає інтегрований характер формування комунікативних умінь. У перевірці навчально-методичних матеріалів бере участь приблизно 2% класів чотирирічної школи.


Навчання грамоті 1-3; 1-4. (Горецький В.Г., Федосова Н.А. та ін)

Орієнтована на масову загальноосвітню школу; призначена для вивчення в 1-му класі (9 год/тиж.); преемственна з програмою "Літературне читання" (Горецький В.Г., Кліманова Л.Ф.).

Творчо розвиває теоретичні положення програми "Навчання грамоті" тих же авторів. Використовується в 0,1% класів чотирирічної школи (подальше поширення стримується відсутністю у школах підручника "Російська абетка").


Літературне читання. 1-3; 1-4. (Горецький В.Г., Кліманова Л.Ф.)

Орієнтована на масову загальноосвітню школу; вивчається на базі програми "Навчання грамоті" (Горецький В.Г. та ін) під 2 - 4 класах (4 + 5 + 4 год/тиждень). Використовується при навчанні приблизно в 77% класів чотирирічної школи. Відповідає московським регіональними стандартами.

Побудована на художньо-естетичному та літературознавчому засадах; переслідує мети інтенсивного розвитку навички читання як виду мовленнєвої діяльності, поступового розширення читацьких можливостей дітей, їх уявлень про навколишній світ, накопичення ними соціально-морального досвіду.


Читання і початкова літературна освіта. 1-4. (Бунеев Р.Н., Бунеева Є.В.)

Орієнтована на масову загальноосвітню школу, вивчається у 2-4 кл. (5 + 4 + 4 год/тиж.). Використовується при навчанні приблизно в 22% класів чотирирічної початкової школи; підручники серії "Вільний розум" використовуються в якості хрестоматій для позакласного читання при навчанні за паралельним програмами вчителями початкової школи. Відповідає московським регіональними стандартами.

Направлена ??на підготовку естетично й емоційно розвиненого читача, який володіє потребою у читанні художньої літератури. Будується на принципах тематичної угруповання матеріалу для читання (з поступовим укрупненням і ускладненням тем), жанрового розмаїття, оптимального співвідношення творів дитячої і "дорослої" літератури, а також на основі монографічного принципу. Велика увага приділяється вдосконаленню техніки читання.


Літературна освіта "Азбука словесного мистецтва". 1-11. (Стрельцова Л.Є., Тамарченко Н.Д.)

Наскрізна програма літературної освіти; орієнтована на гуманітарні школи і класи. Використовується в 0,4% класів чотирирічної школи.

У початковій школі спрямована на формування глибокого розуміння дітьми сутності художньої літератури як виду мистецтва, сенсу художнього тексту, при цьому не ставиться завдання відпрацювання техніки читання. Освіта здійснюється на фольклорному матеріалі і на творах, генетично пов'язаних з усною народною творчістю.


Позакласне читання. 1-4. (Світловська М.М., Джежелей О.В.)

Орієнтована на масову загальноосвітню школу. Призначена для вивчення в 1-4 класах (0,5 + 0,5 + 1 + 0,5 год/тиждень) паралельно з курсом "Літературне читання" (Горецький В.Г. та ін) і курсом "Читання і початкова літературне освіта "(Бунеев Р.Н. та ін)

Направлена ??на поглиблене знайомство з дитячою літературою та книгою, на формування навички читання, способів і прийомів роботи з текстом і книгою. Покликана забезпечити літературний розвиток молодших школярів, допомогти виробити художній смак, формувати культуру почуттів, спілкування.


Дитяча риторика. 1-3; 1-4. (Ладиженська Т.О. та ін)

Орієнтована на масову загальноосвітню школу для вивчення в 1 - 4 класах (по 1 год/тиж в кожному з класів). Спрямована на навчання майстерної мови, формування вміння змістовно, ясно і точно викладати свої думки, навички спілкування. Використовується приблизно в 17% класів чотирирічної школи. Має продовження в основній школі (Ладиженська Т. А. Розвиток мовлення. Шкільна риторика. 5 кл.)


Російська мова. 1-4. (Рамзаева Т.Г.)

Орієнтована на масову загальноосвітню школу; призначена для вивчення в 1 - 4 класах (5 + 5 + 6 + 6 год/тиждень). Преемственна з програмою "Російська мова. 5 - 9" (М. Т. Баранов та ін) Направлена ??на формування осмисленого ставлення до вживання в мові основних одиниць мови, на розвиток умінь аналізувати, зіставляти, групувати, узагальнювати мовний матеріал. Використовується при навчанні приблизно в 97% класів чотирирічної початкової школи, зазвичай починаючи з 2-го класу на базі програми "Навчання грамоті" (Горецький В.Г. та ін.) Відповідає московським освітнім стандартам.


Російська мова. 1-3, 1-4. (Бунеев Р.Н. та ін)

Експериментальна програма, орієнтована на масову загальноосвітню школу. Призначена для вивчення у 2 - 4 класах (4 + 4 + 4 год/тиждень). Спрямована на формування орфографічної пильність і розвиток мовного чуття дітей на основі цілеспрямованої систематичної роботи над складом і лексичним значенням слова в поєднанні з його звуко-буквеним аналізом. Наскрізними темами курсу є лексика і склад слова, велика увага приділяється синтаксису та пунктуації. В експериментальній перевірці матеріалів бере участь приблизно в 0,1% класів чотирирічної початкової школи.


Російська мова. Комунікативно-орієнтований курс. 1-4. (Желтовская Л.Я.)

Експериментальна програма, орієнтована на масову загальноосвітню школу. Реалізує спробу побудови нової системи вивчення рідної мови на основі розвиваючої комунікативно-пізнавальної діяльності, розкриває знакову природу мови.


Методична система передбачає інтегрований характер формування комунікативних умінь. У перевірці експериментальних матеріалів бере участь приблизно 1% класів.

Математика

Математика. 1-4. (Моро М.І. та ін)

Орієнтована на масову загальноосвітню школу; призначена для вивчення в 1 - 4 класах (4 + 5 + 5 + 6 год/тиждень). Використовується при навчанні приблизно в 76% класів чотирирічної школи. Відповідає московським регіональним освітнім стандартам. У середній ланці преемственна з програмою "Математика. 5-6" (Віленкін Н.Я.. Та ін.)

Направлена ??на формування стійких навичок усних і письмових обчислень. Цьому сприяє добре розподілена в часі, оптимально насичена система вправ, спрямованих на засвоєння відносин між одиницями вимірювання величин і дій з величинами.


Математика. 1-3, 1-4. (Петерсон Л.Г.)

Орієнтована на масову загальноосвітню школу; призначена для вивчення в 1 - 3 класах (6 + 6 + 6 год/тиждень). Використовується при навчанні приблизно в 7% класів трирічної школи. У середній ланці преемственна з програмою безперервного гуманітарного курсу "Математика. 1-9" (Дорофєєв Г.В., Муравин Г.К., Петерсон Л.Г.).

Переслідує цілі оновлення змісту та методів навчання математики з позицій комплексного розвитку особистості, гуманізації, гуманітаризації та екологізації освіти. Одна з основних завдань - навчання побудові, дослідженню та застосуванню математичних моделей навколишнього світу.


Математіка1-4. (Істоміна Н.Б.)

Орієнтована на масову загальноосвітню школу; вимагає в 1-4 кл. 4 год/тиждень у кожному класі. Використовується при навчанні за системою Л.В. Занкова приблизно в 2% класів 4-х річної школи.

Направлена ??на цілеспрямоване і безперервне формування прийомів розумової діяльності (аналізу, синтезу, порівняння, класифікації, проведення аналогій і узагальнень) у процесі математичної освіти. Істотно змінена традиційна послідовність вивчення матеріалу.


Розвиток пізнавальних здібностей в учнів на уроках математики. 1-3; 1-4. (Волкова С.І., Столярова М.М.)

Орієнтована на масову загальноосвітню школу; призначена для вивчення в 1-4 класах (4 + 5 + 5 + 6 год/тиждень ) паралельно з програмою "Математика" (Моро М.І. та ін.) Використовується при навчанні приблизно в 2% класів чотирирічної школи. У середній ланці преемственна з програмою "Математика. 5-6" (Віленкін Н.Я.. Та ін.)

Спрямована на створення дієвих умов для розвитку пізнавальних здібностей та пізнавальної діяльності дітей, їх інтелекту і творчого початку, розширення їх математичного кругозору. Основний зміст представлено п'ятьма блоками: арифметичним, алгебраїчним, геометричним, комп'ютерним та блоком змістовно-логічних завдань і завдань.


Математика і конструювання. Інтегрований курс. 1-3; 1-4. (Волкова С.І., Пчолкіна О.Л.)

Орієнтована на масову загальноосвітню школу; призначена для вивчення в 1-4 класах (5 + 6 + 6 + 7 год/тиж ) паралельно з програмою "Математика" (Моро М.І. та ін.) Використовується при навчанні приблизно в 1% класів чотирирічної школи. У середній ланці преемственна з програмою "Математика. 5-6" (Віленкін Н.Я.. Та ін.)

Покликана забезпечити математичну грамотність дітей, сформувати необхідні трудові навички, розширити і поглибити геометричні уявлення, закласти елементи конструкторського мислення, включаючи аналіз і відбір запропонованих об'єктів, складання і перетворення самостійно побудованих об'єктів з урахуванням його функціональних властивостей або призначення. Велика увага приділяється формуванню почав комп'ютерної грамотності.

Природознавство. Суспільствознавство. Навколишній світ

"Зелений дім". Система навчальних курсів з екологічною спрямованістю. (Плешаков А.А.)

Орієнтована на масову загальноосвітню школу; призначена для вивчення в 1-4 класах (1 + 1 + 2 + 2 год/тиждень). Використовується при навчанні приблизно в 65% класів чотирирічної школи. Відповідає московським освітнім стандартам.

Спрямована на виховання гуманної, творчої, соціально активної особистості, дбайливо, відповідально відноситься до багатств природи і суспільства. Забезпечує всебічний природничо та екологічна освіта молодших школярів, широку інтеграцію різноманітних відомостей про природу і суспільство. Базову програму - "Ознайомлення з навколишнім світом. 1 - 2 кл." і "Природознавство. 3 - 4 кл." - Доповнюють факультативні курси "Екологія для молодших школярів. 3 кл." і "Планета загадок. 4 кл.", що дозволяють розширити уявлення дітей про природу Землі. У навчальному процесі передбачається широке використання активних методів і форм навчання.


Природознавство. 1-3; 1-4. (Клепінін З.А.)

Орієнтована на масову загальноосвітню школу; призначена для вивчення в 1-4 класах (2 + 2 + 2 + 2 год/тиждень). Використовується при навчанні приблизно в 26% класів чотирирічної школи. Відповідає московським освітнім стандартам.

Переслідує мети повідомити молодшим школярам елементарні відомості про живу і неживу природу і працю людей, сезонні зміни в них, розкрити деякі доступні дітям взаємозв'язки в природі, показати вплив змін у природі на працю людини ; прищепити початкові навички особистої та громадської гігієни; виховати гуманне і відповідальне ставлення до живої і неживої природи. Відбір і структурування матеріалу здійснюється на основі принципів сезонності, краєзнавства, родіноведенія, його екологічної спрямованості. Особливу увагу приділяється навчального експерименту: спостереженнями, дослідам, екскурсій і т.д.


Навколишній світ. 1-4. (Виноградова Н.Ф. та ін)

Орієнтована на масову загальноосвітню школу; призначена для вивчення в 1-4 класах (2 + 2 + 2 + 2 год/тиждень). Використовується при навчанні приблизно в 13% класів чотирирічної школи.

Покликана сформувати цілісний погляд на навколишнє соціальне середовище і місце людини в ній. Вирішує завдання формування соціального досвіду школяра, розкриття елементарного взаємодії в системі людина - природа - суспільство, виховання правильного ставлення до середовища проживання і правил поведінки в ній. В основі лежить принцип "позитивного егоцентризму", що реалізується, по-перше, у побудові програми "від дитини" ("Я та інші люди", "Я і природа" та ін) і, по-друге, у забезпеченні можливості для самостійної діяльності. Передбачає проведення позакласних занять, широке використання дробової структури уроків - виділення в них кількох взаємозалежних по темі, але різних за типом діяльності частин.


Світ і людина. 1-4. (Вахрушев А.А., Раутіан А.С.)

Орієнтована на масову загальноосвітню школу; призначена для вивчення в 1-4 класах (1 + 1 + 1 + 1 год/тиж ). Використовується при навчанні приблизно в 5% класів чотирирічної школи.

Спрямована на виховання людини, що усвідомлює своє місце і місце всього людства в навколишньому світі, активного діяча, який розуміє і оберігає все, що нас оточує. Відмінні риси програми: розгляд цілісної картини світу, природно-історичний підхід до відбору і викладу матеріалу, об'ємний охоплення тем, що відповідають на нагальні питання молодших школярів. Зміст програми подається з позицій людини, пізнає світ.


Вступ до історії. 1-3; 1-4. (Саплина Є.В., Саплін А.І.)

Орієнтована на масову загальноосвітню школу; призначена для вивчення в 3-4 класах (0 + 0 + 1 + 1 год/тиж ).

Покликана підготувати учнів до сприйняття і засвоєння систематичного курсу історії в основній школі, навчити молодших школярів орієнтуватися в історичній інформації, показати історичну динаміку життя людства з різних сторін - лінгвістичної, природничо-наукової, художньо-естетичної, пробудити інтерес, повагу до минулого, допомогти зрозуміти, що історія - це ключ до культури будь-яких цивілізацій, навчити бачити історію "навколо себе". Орієнтована на активну участь дітей у процесі придбання інформації шляхом вивчення побуту і матеріальної культури минулого. Передбачає різноманітні форми навчання (уроки, екскурсії на природу, в музеї тощо), велика увага приділяється використанню активних методів навчання, практичних робіт, розвитку усного мовлення.


Історія нашої Батьківщини. 4-5 кл.